Havdhemboken

Reklam Havdhemboken 150 01

En andra bok om Havdhem.

Så äntligen har den kommut ut. 
Priset är 400:-
För mer info klicka här.

Bilder - Gotland

wallpaper-ostergarnslandet-1680x1050.jpg

Bilder - Växter

wallpaper-1680x1050-19.jpg

1660

1660aKom för rätten Daûid Riper, gifwandes tillkänna, sigh hafwa satt sin sohn Anders Daûidsson hoos mr Söfrin Böker, att lära Tunnbindare handtwärket, beklagades huru slemma folk hafwer förfördt honom, såsom Snappematz hustru och bägge hännes döttrar näml. Gertrûdh och Trina, hwilka hafwa lockat honom och Dirich Thomasson att skola kort och dricka hoos sigh medh en wärfware, då hafwa de sagdt till dem, tager i mer Penningar, så skall här Spenderas öhl, wÿn och Spelemän heela natten. Samma afthon woro och Rådman Hans Marcûssons sohn Marcûs och Jacob Dirichsson Swart der, men enär dÿdt kom bûdh efther dem, gömbde de dem bort i en krook.
Anders Daûidsson inkallades, och tillfrågades, hward han hade att beställa i Snappematz huus sin mästare owitterligen?

RAtt der war en Rÿttare, som wille wärfwa honom, ty kommo hororna och wille hafwa honom dÿt.

Gartrûd Snappematz inkallades och tillfrågades, om hon hade spelat kort med Dirich Thomasson om ett paar skoo, och ett natteläger? hwar till hon intett nekade. 
Emedan hon, hännes moder och syster äro offta för tiûfwerÿ och rofferÿ, skola de samptligen till en annan Rådstûgûdagh blifwa upkallade och wederbörligen afstraffade.

Klicka på bilden så får du se en större bild.