1614-1615

1614-1615

Oppfor Jordsted oc for Klockeren i detta aar.
(Samt några enstaka odaterade uppgifter i slutet)

1614
Den 10 Maij aff Carneluss Hakenssen for hans barins jordsted med den lille kloke
Pening 1 mk d
Den 20 Maij for Andriss Bards barinss jordsted med de smaa kloker
½ dlr
Denn 24 Maij for Karen Danielss: jordsted med den store klok
5 dlr
Den 28 Maij for Henrich Kleinsmeds höstru och hans barins jordsted m(ed) de smaa kloker
Pening 3 dlr
Same dag bleff Bake Lass: begraffuitt paa de fattigs plads
-0
Den 31 Maij bleff erlige och Welbyrdige mand Brostrup Giede till Thomerup Koning Maij:tt Befall(n)ingsmand ouffer Wissborig och Gulland hans lig begraffuit och nedersadt vdj wor frue kirke vdj koritt och gaff hanss W:B (tre rader fattas) Offue Giede Kirken
Pening 5½ dlr 1 mk 2 s d
Summa Lattris
Pening 14 ½ dlr 2 s d
Opboren for Christen Guldsmed höstrus jordstedt den 8 Junj med de smaa kloker
Pening 1½ dlr
Den 13 Junij for Söffren Mullis höstrus jordsted, med den store klok
Pening 1½ dlr
Den 27 Junij for Anderss Tingschegs datters jordsted
derfor 1 mk d
Den 29 Junij for Jacob Möllers jordsted med den stor klok
Pening 2½ dlr
Den 10 Julij for Eiller Draffuers barinss jordsted, med de smaa kloker
Pening 1 mk d
Den 2 Augustij for Hans Krumakers barins jordsted, derfor med den stor klok
Pening 1 dlr
Den 11 Augustij for en Bodsmands jordsted haffd hueme till Rostok bleff ringtt i den stor klok
derfor 3½ dlr
Den 26 Augustij for Hans Pomers jordsted med den stor klok
3 dall:r
Den 9 September for Euae Bagerss jordsted med den stor klok
3 dall:r
Den 27 September for Tomis Krakous leilpigis jordsted m(ed) de smaa kloker
Pening ½ dlr
Den 2 october for Her Ollufs sön i Burs hans begraffuelsse paa Schollens sted
gaff – 0
Suma Lattris
Pening 14 dlr 1½ mk
Opboren denn 9 October for Jacob Kolberigs barinns jordstede, saa och for Trolss Kokiss barins jordsted, de kom bade i Inn graff samen
Pening 3½ mk d
Same dag for Borgmester Mickel Hanssens leidrengs jordsted
Pening ½ dlr
Den 14 October for en fattig mands barins jordsted
Pening ½ mk
Den 16 October for Augustinus Bartelssens stebsöns jordsted med den stor klok
Pening 2 dlr
Den 24 October for Welbyrdig Dettleff Holkiss leiigis jordsted
– 0
Den 25 Oct: for Tomis Fischers söns jordsted med de smaa kloker
1½ mk d
Den 26 Oct: for Olluff Claussens tienstipigis jordsted m(ed) de smaa kloker
1 dlr
Same dag for Suend Kremers barins jordsted med den liden klok
½ dlr
Den 31 Oct: for Hans Jenssens barins jordsted med den liden klok
12 s d
Same dag for Jacob Suiders barinss jordsted med de smaa kloker
1 mk d
Suma Lattris
Pening 9½ dlr 1 mk 4 s d
Den 2 Nouember for Dijnnis barins jord och for Bernnts Lollichs jordsted med de smaa kloker
Pening 3½ mk d
Den 6 Nob: for Arendt Lessmand barins jordsted med den stor klok
2 dlr
Den 9 Nob: for Peder Schoumagers barins jordsted med den löille klok
½ dlr
Same dag bleff Gaass Hanssis sön begraffuen
gaff – 0
Den 10 Nob: for Cluss Olssens minste barins jordsted vdj Kirken med den stor klok
Pening 5 dlr
Den 12 Nob: for Eiller Drauerss barinss jordsted medt den liden klok
1 mk d
Den 14 Nob: for Olluff Wissis barins jordsted, med den liden klok
1½ mk d
Den 18 Nob:r for Olluff Hessnisis drengs jordsted med den stor klok
3 dlr
Den 19 Nob:r for Nielss Lauridsens barins jordsted med den liden klok
derfor 3 mk d
Den 23 Nob:r for Jorgen Markorsens barins jordsted med den liden klok
1 dlr
Den 24 Nob:r for Peder Byschriffuers barins jordsted medt de smaa kloker
1 mk d
Den 26 Nob:r Hanss Hellings barins jordsted medt den liden klok
derfor 2 mk d
Den 30 Nob:r for Frans Tönnebinndses jordsted med de smaa kloker
Pening 1 dlr 1 mk
Suma Lattris
Pening 15 ½ dlr 1 mk
Den 1 December for Brössus Christens moders jordsted, med den stor klok
3 dlr
Den 7 Decmb: for Johan Hakens höstrumoder, med de stor kloker
Pening 4½ dlr ½ mk mönt
Same dag for gamell Maren Melters jordsted med den same ringen derfor
Pening 1 dlr
Den 10 Decemb: for Berendt Holtfougitts minste barenss jordsted bleff lagt i Kapellen
derfor 1 dlr
Den 14 Decemb: for Olluff Hessnis pigis jordsted och for Jörgen Kastels barin vdj Inn graff med den stor klok
Pening 5 mk d
.. Decemb: for Christen Guldsmeds barins jordsted, med den lille klok
½ mk d
Den 18 December for Suensche Erichs barinss jordsted med de smaa klocker
½ dlr
Den 20 December for Laurids Kokedrengs barinss jordsted med de smaa kloker
½ dlr
Same dag for Suend Tönbinderss barinss jordsted med same ringen
½ mk d
Den 23 Decb: for Mickell Smeds barinss jordsted med den liden klok
derfor 1 mk d
Suma Lattris
Pening 11 ½ dlr ½ mk d

1615
Den 7 Januarij for Bartell Schreders barinss jordsted med den stor klok
1 dlr
 
Den 19 Januarij for Christoffer Tönbinders barins jordsted med den lille klok
1 mk d
Den 7 Februarij for Söffren Mullis barins jordsted med den liden klok
1 mk d
Den 12 Feruarij for Jeptre Schous jordsted med den liden klok
½ dlr
Den 28 Februarij for Karina Wissis jordsted med den stor klok
derfor 2 ½ dlr
Den 2 Martij for Henrich Thömermands jordsted och en fattig quindis barin i en graff med den liden klok
1½ dlr
Den 9 Martij Jacob Nielssens barinss jordsted, med den liden klok
1 mk d
Den 13 Martij for mester Hanss Lynings jordsted med de stor klok
10 dlr
Den 25 Martij bleff Her Jens Capelaun begraffuitt, blef lagtt i kirken medde store kloker
– 0
Den 26 Martij for Hans Stolpis jordsted med den liden klok
derfor 1 dlr
Den 28 Martij for en fattig qundis jordsted aff Hellig Giestis med de smaa kloker
Pening ½ dlr
Suma Lattris
Pening 18 dlr 1 mk d
Den 7 Aprillis for Hanss Kröplins höstrus jordsted i Kirken med den store klok
Pening 10 dlr
Den 16 Aprillis for Hanss Rassmussens barins jordsted med den liden klok
Pening 1 mk d
Den 22 Aprillis for Jocum Polmans barins jordsted vdj Kapellen med den stor klok
Pening 3 dlr
Suma Lattris
Pening 13 dlr 1 mk d
Sumarum offuer denne peningsopböring for jordested och for klokerene i aar. belöber sig tillsammans
198 ½ dlr 6 s d
Odaterat:
Thennd 26 Martij for Henndrich Wachtmesters sönns jordsted, och dij 3 klocher
Pening 3 mk
Thennd 17 Martij for Elleine Schaanings jordsted och alle klockerne
Thennd 2 Aprilis for Rasmus Pommers quinis jordsted, och wnder enn liedenn stienn och alle klocherene
Pening 2 daller
Thennd 5 Aprilis for Pouell Stuff:s liden barins jordsted och dj 3 klocher
Pening 3 mk
Thennd 7 Aprilis for thend Tyske Möllers jordsted, som waar udj Kaabersuigs mölle
Pening 1½ dlr
Oppeborit Thennd 28 Octobris for Jachob Kuhebuskis Brudeseede och kimmenn
Pening 2 mk
Thennd 25 Nouembris for P(e)r Madtsenns bruderseede och kimmenn
Pening 1 mk
Thennd 11 februarij for Meinnert Zegeme(i)rs Bruderseede och kimmenn
Pening 2 mk
item er oppe:erit aff Herr Niels wdj Sannde for tuinde stoellstaade, thill th:s huss som hannd kiöfft aff Maren Niels Christensdens
Pening 4 mk
Summa Latris
Peninge 11 mk