1657-1659

1657-1659

Dessa årtal har varit skrivna i olika omgångar. Jag har valt att skiva dem här i ordningsföljd efter år
Regenschaber fraa Wor frue Kierche
Ehre forestandere
Jörgen Andersön
Bartram Scmiterlow
David Riper
Opböring aff Begraffuelser, som effterföllger
1657
Den 9 Maij Hans Jörgensöns hustrue begraff: med de smaa kloch: vden steen
gaff 2 dlr 2 mk
Dito Anders Bryggers barn begraff:
gaff 1 dlr
20 dito Giertrud Hessnis lille dreng begraff:
gaff 1dlr
31 dito S: Niells Lauritsön Schomag: begraff:
gaff 4 dlr 2 mk
Den 7 Junij David Schotte begraff: med de store klocher, vden stenn
gaff 6 dlr
Dito Matz Bartholomaess begraff: med de smaa kloch:
gaff 1 dlr 1 mk
Den 14 Julij Niells Gynges (?) barn begraff: med de smaa kloch
2 mk
28 dito Peder Steenhugger begraff: med de store kloch: yden steen
gaff 4 dlr 2 mk
Item en quinde begraff: som döde paa gaaten
gaff 3 mk
Item en quinde begraff: med hendis barn, paa de fattigis plats
gaff 1 mk 4 sh
Den 23 Augusti Olluff Staaderkonge (?) negraff: paa de fattigis plats
gaff 0
Summa Lateris
22 dal:r 1 mk 4 sh d
Dito Hans Bryggers sön, en sholldreng begraff
– 0
Dito Maren Schubs pige begraff: paa de fattig: plats
2 mk
Den 30 dito Margaretha Ritzerows (?) begraff: med de store klocher, vden steen
gaff 4 dlr 2 mk
Den 10 Septemb:r Dirich Olluffsöns dreng begraff: med de smaa kloch: vden steen
gaff 1 dlr
12 dito Hans Hattemag: datter begraff: med de store kloch: och en liden steen paa
7 dlr
18 dito Thomas Slow begraff: med de store kloch: och en steen paa
gaff 10 dal
Dito Margaretha Schabows sön begraff: udj Kierch:
gaff peng 6 dlr
19 dito Rassmus Olluffsön stieffdatter begraff: med de smaa kloch:
gaff 1 dlr 2 mk
Den 27 Septemb:r Johan Höijers hustruis moder begraff: med de store klocher, foruden steen
gaff peng 5 dlr
29 dito Söffren Munckebho begraff: med destore kloch: och en steen paa
gaff 9 dlr
Den 4 Octob:r Peder Steenhuggers lille datter begraff: med de smaa kloch:
gaff 3 mk
Summa Lateris
45 dlr 1 mk
Den 4 Octob:r Christen Hanssons lille datter begraff: med de smaa kloch:
gaff 1 dlr
5 dito Claus Fellermand lille sön begraff: med de smaa kloch:
gaff 3 mk
11 dito Chur Dinnis barn begraff: med de smaa kloch:
gaff 3mk
Dito Thewes Vidtis barn begraff: med de smaa klocher
gaff 1 dlr
16 dito Hans Lynings barn begraff: med de smaa klocher
gaff 1 dlr
21 dito Sahl: Söffren Jenssöns hustru begraff: udj Kiercken, med de store klocher paa den norder side, och skall giffue thill Kiercken 15 daller sölff:r som Erich Jensön haffuer till sigh taget, och giffuer aarligen Kiercken rente derudaff, som hans wdgiffuene hanttschrifft videre deromb foreldis
Den 8 Decemb:r Christopffer Sembsmag:r begraff: med de smaa kloch:r
gaff 2 dlr
27 Decemb:r Thewes Brochs hustrue begraff: med de store kloch: wnder hans egit steen, och med Kierchens klaede
gaff 6 dlr
29 dito Thewes Michelssöns lille barn begraff: med de smaa klocher
gaff 3 mk
Summa Lateris
13 dlr 1 mk
Den 22 Demb:r Anders Bahr negraff: med de store klocher
gaff 3 dlr
31 dito en Rossmester begraff: med de stor eklocher
gaff 3 dlr

Anno 1658 (del 1)
Den 3 Januarij Maren Engis begraff: med de smaa kloch:
gaff 1 dlr
11 dito Peder Madzön Fischers barn begraff: med de smaa kloch:
gaff 3 mk
12 dito en Bodsmand begraff: som döde hoss Bartell Franck, med de smaa kloch:
gaff 1 dlr
17 dito Olluff Byschwends sön begraff: paa de fattigis plas
gaff 0
31 dito En Solldats barn begraff: och kom i opbeneffnit samme graff
– 0
Den 31 Rassmus Jiullmagers hustrue begraff: med de smaa kloch:
gaff 1 dlr 2 mk
Den 2 februarij Itt lidet Soldatsbarn begraff: paa de fattigis plas
gaff 0
Summa Lateris
11 dlr 3 mk
Den 3 februarij en Bodsmand begraff: som döde thill Hessnis, kompaa de fattigis plas
gaff 2 mk
5 dito Peder Nygars begraff: med de store kloch: wnder hans egit steen
gaff 8 dlr
Dito Dettloff Lybbeke begraff: med de store kloch: foruden steen
gaff 4 dlr 2 mk
Dito Moritz Niellssöns lidet barn begraff: med de smaa kloch
gaff 2 mk 8 sh
6 dito Michell Fynboes barn begraff: med de smaa kloch:
gaff 1 dlr
9 dito Lüloff Schmitt begraff: idj Kierchen med de store klocher
gaff 14 dlr
Dito Peder Carstenssöns pige begraff: paa de fattigis plas
gaff 2 mk
Dito Jörgen Koebump: barn begraff: paa de fattigis plas
gaff 1 mk
14 dito Jacob Holstis sön begraff: med de smaa kloch:
gaff 1 dlr
dito Thomas Boegaards dotter begraff: med de smaa kloch:
gaff 1 dlr
19 dito Tydsche Thrijne begraff: med de smaa kloch:
gaff 1 dlr
Summa Lateris
32 dlr 8 sh
20 dito en Corporals barn begraff: med de smaa kloch:
gaff 2 mk
21 dito Lauritz Graagarns barn begraff: med de smaa kloch:
gaff 2 mk
24 dito Mette Hintzis moder begraff: udi Kierch: med de store kloch:
gaff 18 dlr
Dito Peder Steenhuggers barn begraff: med de smaa kloch:
gaff 3 mk
Dito Lisabeth Pedersdatter barn begraff: med de smaa kloch:
gaff 2 mk
29 dito Fogden Stephan Larssöns hustrue begraff: udj Kirchen, med en steen paa, och med de store klocher
gaff 30 dlr
Den1 Martij Hans Marchsöns hustrue begraff: paa Kierckegaard: med de store kloch:
gaff 6 dlr
3 dito Morten Frantzön en bodsmand begraff: med de smaa kloch:
1 mk
Dito Joen Jacobsöns barn begraff: med de smaa kloch:
gaff 1 dlr 1 mk
Den 4 dito Anna Bertellss: begraff: med de store kloch:
gaff 6 dlr
Summa Lateris
64 dlr
Den 7 Martij Johan Printzis barn begraff: med de smaa kloch:
gaff 1 dr 1 mk
Dito Giertrud Hegdarffue begraff: paa de fattigis plas
gaff 1 dlr
9 dito Johan Schröders barn begraff: med de store kloch:
gaff 6 dlr
14 dito Dettloff Eihre begraff: med de smaa kloch:
gaff 2 dlr
18 dito Thomas Niellssöns barn begraff: med de store kloch:r
gaff 1 dlr
21 dito Johan Holst begraff: paa Kierckgaard: med de store kloch
gaff 5 dlr
Dito Hans Brygger begraff: med de stor ekloch: foruden steen
gaff 4 dlr
23 dito Jacob Peerssön och hans hustrue begraff: wnder egit plas
gaff 2 mk
Dito Margretha Engis begraff: med de smaa klocher, paa de fattigis plas
gaff 2 mk
24 dito Lars Pawelssön Constabels barn begraff: med de smaa kloch:
gaff 1 dlr
Summa Lateris
28 dlr 1 mk
Den 28 Martij Margretha Peder Lythis begraff: med de store kloch:
gaff 4 dlr 2 mk
Dito Christen Hanssöns barn begraff: med de store kloch:
gaff 1 dlr
Den 8 Aprilis, Hans Linck begraff: med de store kloch: foruden steen
gaff 4 dlr 2 mk
Dito Maren Fyrhaes begraff: med de smaa kloch:
gaff 1 dlr
21 dito Erich Christenssöns hustrue begraff: i Capellet med destore kloch:
8 dlr
22 dito Itt lidet weche barn begraff: paa de fattigis plas
gaff 1 mk
Summa Lateris
19 dlr 1 mk
Er summa för Jordsted och huad klockerne haffuer fortient wdi dette aar, foruden Söffren Jensöns hustruis begraffuelse som er 15 dlr sölff:r m: som Erich Jensön haffuer till sigh annamet effter hans hanttschriffts lydelsse, som forberört er
Penninge 236 dlr 12 sh d
Opböring aff Begravelser som effterföllger:
Anno 1658 (del 2)
Den 6 Maij Hans Cantzelers barn begraff: med de smaa klocher:
gaff peng: 1 dlr 1 mk
Dito Peder Olluffsön Fischers barn begraffuen, med de smaa klocher
gaff 3 mk
Den 3 Junij Hans Thomesön begraffuen me(d) de smaa klocher
gaff 1 dlr
6 dito Claus Fich begraffuen, med de smaa klocher
gaff 1 dlr
9 dito Niells Kiellflickers sön begraff: paa de fattigis plaz
gaff 0
13 dito David H: Gestes Tiggers hustrue begraff:
1 dlr
Dito Jacob Jacobsön Bodmands barn begraff: paa de fattigis platz
gaff 0
Dito Itt lidet barn begraff: paa de fattigis platz
gaff 0
16 dito Olluff Niellssöns barn begraff: paa de fattigis platz
gaff 0
Den 11 Julij Befalningsmand Stephan Larssöns barn begraff: med de store klocher
gaff 10 dlr
Summa Lateris
17 dlr
Dito Maren Mickelsdotter begraff: paa de fattigis platz
gaff 0
Den 14 dito Tewes Fitsön begraff: med de store klocher
gaff 4 dlr 2 mk
Dito lod Hans Klenschmit en fattig barn begraff:
gaff 2 mk
Den 18 dito Hans Burmeisters lidet barn begraff: i Capellet
gaff 6 dlr
Dito en fattig mand Jacob Michellssön begraff: paa de fattiges platz
gaff 0
Dito Anna Bondis begraff: med de smaa klocher
gaff 1 dlr
Den 20 dito Hans Larsöns barn begraff: paa de fattiges platz
gaff 1 mk
Den 25 dito Nicol: Tönderbind: barn begraff: paa de fattiges platz
gaff 1 mk
Den 10 Augusti Hermand Schabows barn begraff: med de smaa klocher
gaff 2 mk
Den 11 dito Kar(i)n Godschis begraff: med de store klocher
gaff 4 dlr 2 mk
Summa Lateris
17 dlr 2 mk
Den 12 Augusti Tollderen Gunder Gallbergs barn begraff: i Kiercken
gaff 9 dlr
22 dito Niells Schmitts barn begraffuen med de stor eklocher, wden steen
gaff 4 dlr 2 mk
Den 5 Septembris Lauritz Jacobsöns barn begraff: paa de fattiges platz
gaff 8 sh
Dito Christen Larssön Bodsmands begraff: paa de fattigis platz
gaff 0
Den 8 dito Henrich Falcks liden sön begraff: med de store klocher
gaff 4 dlr
12 dito Margaretha Engelss begraff: med de smaa klocher
gaff 1 dlr 2 mk
19 dito Ingeborg Andersdotters begraff: paa de fattiges platz
gaff 1mk
26 dito Rassmus Jiulmag: barn begraff: med de smaa klocher
gaff 1dlr
Summa Lateris
30 dlr 2 mk
Den 3 Octobris Peter Prüsmands sön begraff: i Capellet med de store klocher
gaff 13 dlr 2 mk
7 dito Anders Haken begraff: med de smaa klocher
gaff 3 dlr
10 dito Christen Guldschmids hustrues fader begraff: med de smaa klocher
gaff 3 dlr
11 dito En fattig barn begraff: paa de fattiges platz
gaff 0
18 dito Hendrich Möller begraff: med de store klocher
gaff 4 dlr 2 mk
19 dito Maren Rocks begraff: med de store klocher
gaff 2 dlr
24 dito Bartram Schmiterlows liden sön begraff
gaff 0
26 dito Berentt Guldschmits dotter begraff:
gaff 3 dlr
29 dito Shcwen Peersön begraff: i Kiercken, med de store klocher
gaff 15 dlr
31 dito Marcus Bilefelt begraff: med de store klocher
gaff 9 dlr
dito Thomas Hansöns dotter begraff: paa de fattiges platz
gaff 0
Summa Lateris
53 dal:r
Den 4 Novemb:r Hans Wisses lidet barn begraff: paa de fattiges platz
gaff 0
9 dito Lars Pawelsön Bysseschytters sön begraff: med de smaa klocher
gaff 2 dlr
14 dito Claus Bolemand begraff: med de store klocher
gaff 5 dlr
Dito Jacob Grote sön begraff: med de smaa klocher
gaff 2 dlr
21 dito Powell Weffuers dotter begraff: paa de fattiges plaz
gaff 1 dlr
28 dito Moritz Niellsöns sön begraff: med de smaa klocher
gaff 3 dlr
Den 8 Decemb:r Olluff Matzön besökers tienistepige begraff: paa de fattiges plas
gaff 23 mk
12 dito Effuert Westfahls sön begraff: med de store klocher
gaff 4 dlr
Dito Jochum Budskis dotter begraff: med de smaa klocher
gaff 1 dlr
19 dito Jochum Budskis dottter begraff: med de smaa klocher
gaff 1 dlr
19 dito Capitein Elias Frombs sön begraff: med de stor eklocher
gaff 7 dlr 2 mk
Summa Lateris
22 dlr 2 mk
Den 20 Decembris Jacob Christensöns moder begraff: med de store klocher
gaff 8 dlr
27 dito Hendrich Bookbinders dotterbarn begraff: med de smaa klocher
gaff 1 dlr 2 mk

Integt aff Ligklaede
Aff Sahl H: Jacob i Hangvar
2 mk
Aff H: Peder i Eiste
3 mk
Aff David Schotte
1mk 8 sh
Aff Söffren Munckebho
1 mk 8 sh
Aff Erich Christenssöns hustrue
1 mk 8 sh
Aff Christen Michelssön
gaff 3 mk
Aff Jens Ganis hustrue
3 mk
Aff PederNyegaars
1 mk 8 sh
Aff Lyloff Schmidt
1 mk 8 sh
Aff Stephan Larssöns hustrue
1 mk 8 sh
Aff Dettloff Eihre
1 mk 8 sh
Aff Hans Brygger
1 mk 8 sh
Aff Söffren Sindellssöns hustrue
1 mk 8 sh
Summa for integt aff Ligklaede wdi dette aar Eijr
Penninge 6 dlr 8 sh d
Integt huad Organisten med orgelen huaffer fotient vdi dette aar 
Anno 1657
Den 13 Septemb:r Euffert Rockedrejers frw zu Kirch gang
gaff 1 mk
Den 1 Novemb: Arentt Knuttssöns brylop thill höijmesse
gaff 3 mk
29 dito Adam paa kiödtorffuit söns brylop fropred:
gaff 1 mk 8 sh
 
Anno 1658 del 1
Den 1 Januarij Johan Schröders hustrue till Kircheg:
1 mk 12 sh
Den 3 dito Jens Rassmusöns brylup thill Höijmesse
gaff 3 mk
Den 14 Martij Christen Hanssöns hustrue thill Kirheg:
gaff 1 mk
21 dito Matthias Lyts hustrue thill Kiercheg:
gaff 1 mk
Den 13 Aprilis Jörgen Schmiterlows hustrue thill Kiercheg:
gaff 1 mk
Dito Jens Kniffuescmits hustrue thill Kiercheg:
gaff 1 mk
Den 25 dito Henrich Kandegijters hustrue thill Kircheg:
gaff 1mk
Summa huad Orgelen haffuer fortient wdi dette aar
Er Penninge 3 dlr 4 mk 4 sh d
1658 del 2
Integt huad Orgelen haffuer fortient wdi dette aar
den 2 Maij B: Marcus Schröders fraw zu Kirchgang
gaff 1 mk
Dito Effuert Scmits fraw zu Kircheg:
1 mk
Den 9 dito Morten Schonfellts fraw till Kirchegang
gaff 1 mk
Den 1 junij Jacob Christens hustrue thill Kircheg:
gaff 1mk
Den 4 dito Peter Prüsmands hustrue thill Kircheg:
gaff 1 mk
Den 8 Aug Johan Claussöns hustrue thill Kircheg:
gaff 1 mk
Den 15 dito Hans Buhrmesters hustrue tihll (sic) Kircheg:
gaff 1 mk
Den 26 Septemb:r Capientein Elias Froms hustrue thill Kirchg:
gaff 1 mk
Dito B: Jacob Arentsöns hustrue thill Kircheg:
gaff 1 mk
Den 17 Octob:r Arentt Knutzöns hustrue thill Kirheg:
gaff 1 mk
Summa Lateris
2 dlr 3 mk
Den 24 Octob:r Olluff Henrichsöns dotter thill Kircheg:
gaff 1 mk
Den 14 Novemb:r Pawel Weffuers hustrue thill Kircheg:
gaff 1 mk
Dito Stor Hessnis hustrue thil Kircheg:
1 mk
Den 26 Decemb:r Lars Hanssöns hustrue thill Kircheg:
gaff 1 mk
Anno 1659
Den 20 febr: Johan Claussöns fraw zu Kircheg:
gaff 1mk
Den 24 dito Berent Hanssöns fraw thill Kircheg:
gaff 1mk
Summa huad som Jörgen Andersön wdi dette aars Regenschab haffuer paa Kierckens veigne annamet
Er i alles Penninge 256 dlr 8 sh
1659
Den 9 Januarij Rassmus Adamsöns sön begraff: med de smaa klocher
gaff 2 mk
11 dito Jacob Christenssöns dotter begraffuen med de store klocher
gaff 3 dlr
19 dito Morten Kuschis sön begraff: med de smaa klocher
gaff 1 dlr