1660 – 1663

1660 – 1663

<td width=”640″ style=”border-style:none; border-width:medium;


Först Integten aff Begraffuelser:
1660
Den 3 Maij Michel Krafft begraff: med de store klocher
gaff peng: 5 dlr
6 dito En arbedskarll begraff: med de smaa kloch:
gaff 2 dlr
9 dito Lisabeth Ficks begraff: med de smaa kloch:
gaff 1 dlr 2 mk
12 dito Jörgen Guldschmits broder begraff: med de smaa kloch:
gaff 3 mk
14 dito Moritz Niellsön begraff: med de smaa kloch:
gaff 2 dlr
 
19 dito Anna Dominicks begraff: med de smaakloch:
gaff 2 dlr
22 dito En Corporals barn begraff: med de smaakloch:
gaff 2 dlr
24 dito En quindes barn begraff: som var hoss Jacob Bynsow med de smaakloch:
gaff 3 mk
Den 4 Junij Else Sahl: Johan Holstes begraff: med de store kloch:
gaff 3 mk
13 dito Heinert Jörgensöns barn begraff: med de smaa kloch:
gaff 2 mk
Dito Stycke Fenrich begraff: med de store kloch:
gaff 6 dlr
Den 1 Julij Sahl: Thomas Schlows hustrue begraffuen, med de store kloch:
gaff 10 dlr
10 dito Jörgen Joensön begraff: paa den westre side hoss choret, med de store kloch: och med en steen paa
gaff 24 dlr
12 dito Lars Falch begraff: med de store kloch:
gaff 4 dlr
13 dito Jacob Hessnis begraff: med de store kloch:
gaff 4 dlr 2 mk
Den 25 Augustj Bartholomeus Schomag: barn begraff: med de smaa kloch:
gaff 1 dlr
Summa Lateris
73 dal:r 1 mk d
30 dito Spetemb:r Caren Sahl: Frans Schmids begraff: paa de fattiges plass, med de smaa kloch:
gaff 2 mk
Dito fattig quinde begraff: paa de fattiges plass
gaff 1 mk 12 sh
Den 6 Octob: Kristina Lybbekes begraff: med de smaa kloch:
gaff 2 dlr 2 mk
8 dito Lars Schreders hustrue begraff: med de smaa kloch:
gaff 3 dlr
22 dito Thomas Bogaard begraff: med de store kloch:
gaff 4 dlr
Den 9 Novemb:r Dirich Olluffsöns hustrue begraff: med de smaa kloch:
gaff 3 dlr
12 dito Olluff Hendrichsöns hustrue begraff: med de store kloch:
gaff 5 dlr
Den 5 Decemb:r Maren Baltzers begraff: med de store kloch:
gaff 6 dlr
22 dito Gaml: Marcus Schröd: begraff: wdj Kierchen, med den stien upaa, och med de store kloch:
gaff 20 dlr
Dito haffuer Gaml: Marcus Schröd: folch betunget jordsteed, till en Schip, idi Kierch: med en steen paa, och de store kloch:
gaff 20 dlr
26 Christopffer Fellermands hustrue begraff: paa de fattigis plass, med de smaa kloch:
gaff 2 mk
29 dito En Bodsmands hustrue begraff: paa den westerside
gaff 1 dlr 2 mk

Anno 1661del 1
Den 14 Februarij Vnge Marcus Schröd: hustrue begraff: wdj Kirch: med de store klcoh:
gaff 16 dlr
Dito en fattig quinne begraff: paa de fattigis plas
gaff 2mk
18 dito Anders Pommers moder begraff: med de store kloch:
gaff 4 dlr 2 mk
23 dito Anders Rockedreijer begraff: med de smaa kloch:
gaff 1 dlr 2 mk
Dito En mand begraff: paa de fattiges plass
gaff 2mk
26 dito Jiulmagerens hustrue begraff: med de smaa kloch:
gaff 2 dlr 2 mk
Den 11 Martij Lars Schoning begraff: med de store kloch:
gaff 6 dlr
26 dito Vnge Marcus Schröd: begraff: vdj Kierch: med de store kloch:
gaff 10 dlr
27 dito Viett Seijer begraff: med de stor eklcoh:
gaff 4 dlr
Den 9 Aprilis Morten Schonfeltts tienistedreng begraff: med de smaa kloch:
gaff 1 dlr 2 mk
Summa Lateris
203 dal:r 12 sh d
1661 del 2
Den 1 Maij en fattige quinde begraffuen, paa de fattigis plass
gaff 1 mk
Dito En quinde till Lille Hessnis begraff: med de smaa kloch:
gaff 2 dlr
6 dito Carsten Tygensöns barn begraff: med de smaa kloch:
gaff 5 dlr
(1) 5 dito Schwen Charens (?) begraff: med de smaa kloch:
gaff 5 dlr
16 dito Erich Feltweffuers hustrue, begraff: med de smaa kloch
gaff 2 dlr 2 mk
20 dito Margreta Tyffuelmak: tienistepige begraff: med de store kloch:
gaff 4 dlr 2 mk
20 dito Peder Lauritzöns quinde begraff: med de store kloch:
gaff 6 dlr
Dito Jörgen Bomgaards quinde begraff: gaff for Een steen, och de store kloch:
peng: 9 dlr
Junius
Den 4 Junij Hans Brönnerby begraff: vdj Kiercken med de store kloch:
gaff 7 dlr 2 mk
7 dito Andreas Kroemans hustruis begraff: med de stor kloch:
gaff 4 dlr 2 mk
11 dito Jochum Formand begraff: med de store kloch:
gaff 3 dlr 2 mk
Summa Lateris
46 dal:r 1 mk d
Den 1 Julij Een fattig quinde begraff: med de smaa klocher
gaff 3 mk
14 Dito H: Henrich Schachts hustrue udj Kiercken med den store kloch: gaff intet, formener sigh att hauffe frij begraffuelsse
17 dito Hans Sembssmager hustrue begraff: med de smaa kloch:
gaff 2 mk 8 sh
Den 9 Augustii  Christen Tonnebind: begraff: med den store kloch:
gaff 6 dlr
12 dito Jens Rassmussön begraff: udj Kierch: med de store kloch:
gaff 9 dlr
13 dito Moens Peersöns hustrue begraff: med de smaa kloch:
gaff 2 dlr 2 mk
22 dito Henrich Lows hustrue begraff: med de smaa kloch:
2 dlr 2 mk
31 dito Johan Baschers barn begraff: med den store kloch:
gaff 3 dlr
Dito Burgerm: Tienistepige begraff: med de smaa kloch:
gaff 3 dlr
Den 14 Septembris Peders Carstensöns hustruis syster begraff: med de store kloch:
gaff 8 dlr
15 dito Bertell Peersöns hustrues begraff: med stor kloch:
gaff 4 dlr
20 dito Trine Kocks begraff: med de smaa kloch:
gaff 1 dlr 2 mk
21 dito Hendrich Lows barn begraff: med de smaa kloch:
3 mk
Dito Hans Heisses barn begraff: med de smaa kloch:
3 mk
23 Dito Een quindis barn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
24 dito Lars Schonings dotter begraff: med stor kloch
4 dlr
28 dito Johan Kramers barn begraff: med de smaa kloch:
3 mk
dito Thomas Körssners dotter begraff: med de smaa kloch:
1 dlr 2 mk
Summa Lateris
48 dal:r 2 mk 8 sh d
Den 2 Octobris Troels Nioelssöns dotter begraff: med den store kloch:
gaff 5 dlr
Dito Jacob Tommesöns barn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
5 dito Peder Carstensöns hustrue begraff: med stor kloch:
1 dlr
Dito Peder Carstensöns tienistepige begraff: med de smaa kloch:
3 dlr
Dito Schipp Rassmusöns barn begraff: med de smaa kloch:
2 mk
Dito Jens Michelsöns barn begraff: var een scholldreng
gaff 1 dlr
8 dito Peder Carstensön begraff: med den store kloch:
gaff 9 dlr
Dito 2 aff hans börn (Peder Carstensön/Lotte Jensen) begraff: med den store kloche
huer gaff 6 dal:r Er peng 12 dlr
Dito Erich Felttweffuers dotter begraff: med de smaa kloch:
1 dlr 2 mk
Dito Eet lidet barn begraff: kom i samme graff
gaff 2mk
Dito Olluff Schubs hustrue begraff: med de smaa kloch:
1 dlr 2 mk
10 dito Troels Niellsöns dotter begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
11 dito Schipp: Rassmusöns barn begraff: med de smaa kloch:
2 mk
12 dito Johan Kramers barn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
14 dito Anders Bertellsöns barn begraff: med de smaa kloch:
1 dör 1 mk
Dito Matthias Jensöns barn begraff: med de smaa kloch:
15 dito Jörgen Schmiterlows barn begraff: med de store kloch:
gaff 4 dlr
Dito Albinus dotter begraff: med de smaa kloch:
1 dlr 2 mk
Dito Thomas Körssners barn begraff: med de smaa kloch:
3 mk
Dito Arffue Hendrichsöns hustrue begraff: med de smaa kloch:r
1 dlr 2 mk
Dita 2 wdaff Arffuis börn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
Dito Olluff Hoeborgs hustrue begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
Summa Lateris
60 dal:r
17 dito Rassmus Felldermands barn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
19 dito Trine Kocks barn begraff: med de smaa kloch:
2 mk
20 dito Jens Pawellsön begraff: med de store kloch:
gaff 8 dlr
Dito Peder Carstensöns Lamme dreng begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
19 dito Söffren Jensöns Lind begraffuelsse, udj Kiercken, med de store kloch:
gaff 6 dlr
21 dito Erich Felttweffuers 2 börn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
23 dito Erich Felttweffuers begraff: med de smaa kloch:
1 dlr 2 mk
24 dito Styck Fendrichs barn begraff: med de smaa kloch:
1 mk 8 sh
25 dito Styck Fenrichs barn begraff: med de smaa kloch:
gaff 1 mk 8 sh
Den 2 Novembris Jens Michellsöns barn begraff: med de smaa kloch:
2 dlr
Dito Schwen Steenhuggers barn begraff: med de smaa kloch:
4 dito Henrich Bertelsön barn begraff: med de smaa kloch:
2 mk
Dito Een Kiöbenhaffns Schipp: begraff: med de store kloch:
4 dlr 2 mk
Dito Cortt Gabrielsöns hustruis syster begraff: med de smaa kloch:
2 dlr
13 dito Lemcke Moritz begraff: med de smaa kloch:
2 dlr
14 dito Jens Michelsöns begraff: med de store kloch:
4 dlr
Dito Jörgen Schmiterlows barn begraff: med den stor ekloch:
4 dlr
Dito Olluff Hoeborgs barn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr 1 mk
16 dito Johan Malers barn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr 2 mk
19 dito Anders Jensöns barn begraff: med de smaa kloch:
3 mk
Dito Jens Michelsöns hustrue begraff: med den store (sic) kloch:
4 dlr
22 dito Anna Willspecks barn begraff: med de smaa kloch:
2 mk
23 dito Maren Godskes barn begraff: med de smaa kloch:
Summa Lateris
53 dal:r 2 mk d
Dito Anders Jensöns dotter begraff: med de smaa kloch:
3 mk
Dito Schwen Steenhuggers barn begraff: med de smaa kloch:
1 mk
Dito Margreta Bynnerbys lidet barn begraff: udj Kierchen
gaff 2 dlr
Dito Anders Rockedreijers barn begraff: med de smaa kloch:
2 mk
25 dito Lars Trommeslag: barn begraff: med de smaa klcoh:
1 mk
26 dito Jacob Grotes dotter begraff: med de smaa kloch:
3 mk
Dito Zacharias Tömmermands dotter begraff: med de smaa kloch:
3 mk
Dito Lars Graagans barn begraff: med de smaa kloch:
1 mk 8 sh
27 dito Lars Pawelsöns barn begraff: med de smaa kloch:
3 mk
28 dito Niels Formands dotter begraff: med de smaa kloch:
1 dlr 2 mk
29 dito Hans Marchsöns dötter begraff: med den store kloch:
4 dlr 2 mk
30 dito Anders Jensöns barn begraff: med de smaa kloch:
2 mk
Dito David Een arbedskarls barn begraff: med de smaa kloch:
1 mk 8 sh
Den 14 (?) Decembris Carsten Willspecks begraff: udj Capellet med een steen paa, och med den store klcoh:
10 dlr
Dito Olluff Clausöns barn begraff: med de smaa kloch:
2 mk
7 dito Hans Frier(i)ngs barn begraff: paa de fattigis plass
12 sh
10 dito Maren Kusches steffdotter begraff: med de smaa kloch:
2 dlr
Dito Schwenske Monses barn begraff: med de smaa kloch:
1 mk 4 sh
Dito Jacob Reimers dotter begraff: med den store kloch:
4 dlr
12 dito Hans Soellberg begraff: med de smaa kloch:
2 mk
14 dito Jörgen Bilds 2 börn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
 
Dito Rasmus Hansöns barn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
15 dito Lille Hessnis tienistepige begraff: med de smaa kloch:
2 mk
16 dito Olluff Clausöns barn begraff: med de smaa kloch:
2 mk
Summa Lateris
33 dal:r 12 sh d
dito Anders Fricks dotter begraff: med de smaa kloch:
19 dito Jens Michellsöns dotter begraff: med den store kloch:
3 dlr 2 mk
Dito Peder Landriders barn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr 1 mk
Dito Hendrich von Köllen begraff: med de smaa kloch:
2 dlr
21 dito Jörgen Hoppenacks barn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
22 dito Inspectorens barn begraff: udj Kierch: med den store kloch:
4 dlr 2 mk
28 dito Morten Jytes hustrue begraff: med de smaa kloch:
2 dlr 2 mk
30 dito Matz Bartholomesöns dotter begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
31 dito Gunnel Fedders begraff: med de smaa kloch:
1 dlr 2 mk
Dito Morten Kusches begraff: med de smaa kloch:
1 dlr 
1662 del 1
Den 1 Januarij Jacob Hackens barn begraff: paa de fattigis plass
1 mk
Dito H: Jörgen Jensöns barn begraff: wdj Kiercken med de store klocher, mens haffde Een sedell aff Borgmest: och Raad sigh att waere frj
9 dito Morten Kasches barn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
Dito Johan Graffuis dotter begraff: med de smaa kloch:
2 mk
Dito Rasmus Hansöns hustrue begraff: med de smaa kloch:
2 mk
11 dito Christen Nielssöns barn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
Dito Michael Bysseschytter begraff: med de smaa kloch:
2 dlr
16 dito Peder Sadelmagers dreng begraff: med de smaa kloch:
2 mk
18 dito Berentt Hyllings barn begraff: med de smaa kloch:
2 mk
Dito Christen Schmitts hustrue begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
20 dito Morten Jyte begraff: med de smaa kloch:
2 dlr 2 mk
24 dito Simon Besökers barn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr 1 mk
Dito Morten Kusche begraff: med de smaa kloch:
1 dlr 2 mk
28 dito Hans Gulldscmits barn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
31 dito Iffuer Schomag: barn begraff: paa de fattigis plass
12 sh d
Summa Lateris
34 dal:r 1 mk 12 sh d
Februaris
Den 4 Februarij Niels Schredders dreng begraff: paa de fattigis plass
1 mk
8 dito Hans Rasmussöns barn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
12 dito Margreta Lincks begraff: med de smaa kloch:
2 dlr
15 dito Sahl: M: Dinnies hustrue begraff: med den store kloch:
4 dlr
17 dito Michel Mortenssön begraff: paa de fattigis plass
1 mk
18 dito Margreta Kastels barn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
Dito Hans Gulldscmits barn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
Dito Thomas Schomag: barn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr 2 mk
22 dito Hans Rasmussöns barn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr 2 mk
24 dito Olluff Matzöns hustrue begraff: med den store kloch:
5 dlr
Dito Lars Schonings barn begraff: med de smaa kloch:
1dlr
Dito Peder Kocks dotters barn begraff: med de smaa kloch:
2 mk
26 dito Wachtmest:r paa Schlottet, for hans begraffuelse, med de smaa kloch:
1 dlr
Dito Christen Harboes sön begraff: med de smaa kloch:
2 dlr
27 dito Anna Iffuers begraff: med den store kloch:
4 dlr
Martius
Den 8 Martij Jochim Busches barn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
9 dito Hans Christopffersöns dreng begraff: paa de fattigis plass
1 mk
12 dito Dronning Elen begraff: paa de fattigis plass
1 mk
15 dito Christopffer Sembssmag: hustrue begraff: med de smaa kloch:
1 dlr 2 mk
17 dito Wachtmest: paa Schlottet barn begraff: paa de fattigis plass
1 mk
Dito Engemar Carlsön begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
20 dito Johan Holstes hustrue begraff: med de smaa kloch:
2 dlr
21 dito Hans Loleckes barn begraff: med de smaa kloch:
2 mk
22 dito Simon Besökers barn begraff: med de smaa kloch:
1 dlr
26 dito Peder Kocks barn begraff: med de smaa kloch:
2 dlr
Dito Jörgen Graastens dotter begraff: med de smaa kloch:
2 dlr
Dito Mats Jostensöns barn begraff: med de smaa kloch: