1630

1630

1/5 1630 – 1631 Philippi Jacobi dagOpboring for jordstedene oc for klockerne i detta aar. /10 Maj – 13 Juni på ett odaterat skadat blad, samma som föjande, små variationer i stavningen ev namnen förekommer/Astrid LundgrenLängre ner på sidan finns enstaka anteckningar över betalning för “Brudsede, Kimen och Ringen”

1630
Den 10 Maij aff Jocum Maller for hans barins jordstede med de smaa kloker
Pening 1 daller m
Den 17 Maij for Dampe Jenssens jordstede med de stor kloker
Pening 1 dall:r
Samme dag aff Hanss Jacobssens for hans barins jordstede, med de smaa kloker
Pening ½ daller
Samme dag aff Soffia salig Berent Siffuords for en liden tienistpigis jordstede med de smaa kloker
Pening ½ daller
/exempel fr det odat/
Soffia S: Berendt Siffuords lod begraffue en liden tiennistpige for jordsteden oc de smaa kloker
Pening ½ daller
Den 20 Maij aff Christen Skagt for hans barins jordstede bleff lagt i kirken, oc m(ed) de stor kloker
Pening 4 daller
Den 27 dito aff Giertrud Smidtelousche for Tuende hindis pigers jordstede oc de smaa kloker
Pening 2½ dall:r 1 mk d
Same dag aff Andriss / Anderss / Poulssen for hanss barins jordstede, med de smaa kloker
Pening 1½ daller m
Lateris
Pening 24 dall:r 1 mk d
Den 29 Maij aff Nielss Christensen for hans barins jordstede, med de stor kloker / den store kloker /
Pening 4 daller
Same dag lod Jenss Myre begraffue en fatig quinde wed naffn Dou Karin for hendis jordsted / oc de smaa kloker /
Pening 1 daller 1 mk d
Den 3 Junj aff Hanss Wiss for edt lidett barins jordstede, med de smaa kloker
Pening 3 mk d
Den 4 dito lod Christoffer Thernou begraffue edt lidett barin for jordsteden oc de smaa kloker
Pening 1 daller
Den 7 dito aff Jacob Arentssen for Hans Strykis jordstede, med de smaa kloker
Pening 4 daller
Den 9 dito for Christoffer / Christen / Siguolds begraffuelse med de smaa kloker
Pening 3 daller
Samme dag lod Mester Thor Rassmussen begraffue edt lidett barin for begraffuelssen och de stor klokerPening ..
Den 10 Junnij lod Mickel Suerdtfegers dater begraffue 2 börin for derris jordstede och de smaa kloker
Pening 2 daller 1 mk d
Den 13 dito aff Tim Skagt for hans barins jordstede med de stor kloker
Pening 2 dall:r
Lateris
Pening 2 daller 1 mk d
Den 14 Junj lod Hanss Wiss begraffue 2 smaa börin for derris jordsted oc de smaa kloker
Den 15 Junj lod Torkel Jenssen begraffue sin dater, for jordsteden i Kirken oc de stor kloker
Pening 12 daller
Samme dag aff Ijffuer Bougords hustru for edt barins jordstede, m(ed) d esmaa kloker
Pening 1½ mk d
Samme dag Thomis Hanssen begraffue en liden barin paa de armis sted
gaff -0
Den 18 dito lod Tomis Klinker begraffue edt barin, for jordsteden oc den stor klok
pening 6 daller
Samme dag lod Jacob Hessnis bagraffue edt liden barin for jordstedet
1 mk d
Samme dag lod Niclaus Eicholt begraffue sin sön war en scholldreng for jordsteden
gaff – 0
Samme dag lod Elsabe Suertfegers begraffue edt litet barin for jordsteden oc de smaa kloker
pening 1 daller
Same dag bleff en fattige quinde begraffuen for hendis jordstede, oc de smaa kloker
pening ½ daller
Den 20 dito lod Harmand formand begraffue 3 smaa börin paa de armis sted derfor
pening 3 mk d
Lateris
pening 22 daller ½ mk d
Den 25 Junj lod Hans Kroplin begraffue sinne 2 börin for derris begraffuelsse i kirken, oc for de stor kloker
pening 13 daller m
den 27 dito bleff Fiit Seger begrauffen, for hans jordstede, oc den stor klok
pening 4 daller
Samme daff aff Mads Perssen for hans barins jordstede m(ed) de smaa kloker
pening 1 daller
Den 27 Junj bleff Elsse Suertfegers begraff:n for hindis jordstede oc den stor kloke
pening 4 daller
Same dag aff Hinrich Bruger for hans barins jordsted
pening 1 daller
den 29 dito lod Terkill Jenssen begraffue en dreng for jordstede oc de smaa kloker
pening 2½ daller
Den 1 Jullj belff Jörgen Suertfegers barin begraffuen, och hans sösters barin for deris jordsted oc de smaa kloker
pening 2 daller
Same dag aff Botell Mosarue for hans barins jordested oc de smaa kloker
pening 1½ mk d
Den 2 Jullij bleff Mickell Suertfegers hustru begraffuen for hendis jordsted med den stor kloke
pening 4 daller
Lateris
pening 31 ½ daller 1½ mk d
Same dag lod Niclaus Eicholt begraffue sitt barin for hans jordsted och de smaa kloker, war en scholldreng
2 mk d
Den 4 Jullij bleff Mester Jochum begraffuen for hans jordsted i Kirken med de stor klocker
pening 20 daller
Samme dag loed Jacob Haesniss begraffue edt barin for jordsteden oc de smaa kloker
pening 1½ mk d
Same dag lod Michell Eng begraffue edt barin for jordsteden
2mk d
Samme dag bleff Anne Bude hindis barin begraffuen for jordsteden
2 mk d
Samme dag aff Chriisten Kleinsmed for hans barins jordstede med de smaa kloker
pening 1½ mk d
Den 5 Julj bleff Anne Budis begraffuen for hendis jordstede oc de smaa kloker
pening 2 daller
Den 6 Julj loed Tomis Budtsarue sitt barin for jordsteden oc klokeren
pening ½ daller
Samme dag lod Lenner(t) Weffuers hustru begraffue edt lidet barin for jordsteden
pening 2 mk d
Samme dag lod Mickell Enge begraffue edt aff sine börin for jordsteden oc de smaa kloker
pening 3 mk d
Den 9 Julk bleff Henrich Bryger begraffuen for hans jordstede och de smaa kloker
pening 2 daller
Samme dag lod Erich Bar begraffue edt lidett fremit barin, for jordsteden oc de smaa kloker
pening 6 mk d
Samme dag lod Karin Kastels begraffue sitt barin for jordsteden oc de smaa kloker
pening 1 daller
Den 10 Julj lod Margrette (utelämnat efternamn) begraffue edt lidet barin for jordsteden och de smaa klokere
pening 3 mk d
Den 12 Jullij loed Joust Murmester begraffue sin sön for hans jordsted oc de smaa kloker
pening 1 daller
Samme dag loed Olle Bysuend begraffue sin hustru for hendis jordsted och de smaa kloker
pening 2 daller
Samme dag bleff (utelämnat namn) for hans jordstede oc de smaa kloker
pening 1 daller
Samme dag lod Hanss Remerss begraffue edt lidet barin for jordsteden oc de smaa kloker
pening 2½ mk d
Samme dag lod (utelämnat namnedt lidet barin, begraffue for jordsteden
pening 3 mk d
Lateris
pening 11 daller 1½ mk d
Den 12 Juli bleff Laurendz Söffrenssen Landsdomer begraffue, for hanss jordstede, i Kirken oc for alle klokeren
pening 20 daller
den 14 Jullij bleff hanss hustru (Laurendz Söffrensen), begraffuen vdj Kirken for hendis jordstede oc alle klokeren
pening 10 daller
Samme dag bleff Thrud Bentssen begraffuen for hanss jordstede oc klokerena
pening 2½ daller
Same dag bleff Mickell Suertfegers suåger Kort (efternamnet utelämnat) begraffuen, for hans jordsted och klokeren
pening 4 daller
Samme dag lod Lenniert Weffuers hustrue begraffue edt barin for jordsted oc de smaa kloker
pening ½ daller
Same dag bleff Berrent Hadtmager begraffuen for hans jordsted och med den stor kloch
pening 4½ daller
Same dag lod B: Baltzer Smidt begraffue 2 fremede personner for derris jordstede med de smaa kloker
pening 10 daller
Den 15 Juli lod Karsten Guldsmed begraffue sin barin for jordsteden i Capellen oc med de sma kloker
pening 3 daller
Lateris
pening 54½ daller
Same dag lod Rassmus Wiss begraffue edt lidet barin for jordesteden och de smaa kloker
pening ½ daller
Same dag lod Liennedt Weffuer begraffue edt lidett barin for jordstesen
pening ½ daller
Den 16 Jullj bleff Dorte Binickis begraffuen for jordsteden oc klokeren
pening 4 daller
Den 17 Juli lod Jacob Bentssen begraffue en liden pige for hendis jordsted m(ed) de smaa kloker
pening 3 mk d
Samme dag lod Jhan Snedicker begraffue edt lidet barin for jordsteden oc de smaa kloker
pening 2 mk d
Den 18 Julj bleff Lisabet Clauss Olssens söster, begraffuen i Capelen for jordsteden oc de stor kloker
pening 8 daller
Samme dag lod Mickell Enge begraffue  edt lidett barin för jordsteden oc de smaa kloker
pening ½ daller
Samme dag lod Hanss Tomiessen begraffue en fremed dreng, paa Kierkegarden for hans jordstede oc de stor kloker
pening 5 daller
Samme dag lod Johan Holst begraffue sin dreng for jordsteden och de smaa kloker
pening 1 daller
Samme dag bleff Mester Jocums dater begraffuen for hendis jordstede i (utelämnat) oc för de stor kloker
pening 10 dallar
Lateris
pening 30 daller 3 mk d
samme dag lod lille Rassmus begraffue sidt barin for jordsteden och de smaa kloker
pening 3 mk d
Samme dag lod Christian Gefritter (?) begrauue edt lidett barin for jordsteden oc for klokeren
pening 1½ daller
Samma dag lod Olle Thomissen begraffue en liden dreng, for jordsteden oc de smaa kloker
gaff 0
Den 20 Jullij lod Dirrich Tomissen begraffue en liden dreng, for jordsteden oc de smaa kloker
pening 1½ daller
Samme dag lod Christen Brössus begraffue sin daters barin for jordsteden oc de smaa kloker
pening 1½ daller
Samme dag lod Christen Kelinsmed begraffue 2 smaa börin for deris jordstede och klokeren
pening 1½ daller
Samme dag lod Carsten Hacuemand begraffue sin hustru paa de armis plads for jordsten (jordsteden)
pening ½ daller
Den 21 Jullj lod Frands Hanssen begraffue edt lidett barin, paa de armis sted for jordsteden
pening 1 mk 4 s d
Samme dag lod Leinert Weffuers hustru begraff: Willum Thechansis (?) barin jordsteden och de smaa kloker
pening ½ daller
samme dag lod Sacarias Thomermand begraffue 1 liden pige for hendis jordstede, med de smaa kloker
pening 1½ daller
Lateris
pening 9½ daller 1 mk 4 s d
Samme dag lod Hanss Olssen begraffue edt lidett barin for jordstede oc de smaa kloker
pening 1½ mk d
Samme dag lod Nielss Kloker begraffue edt lidet barin for jordsteden oc de smaa kloker
pening 3 mk d
Den 22 Jullj lod Mester Marten Thrometter begraffue sin höstru for jordsteden och klockeren
pening 4 daller
Den 22 Dito lod Throelss Nielssen B:raffue sin sön war en scholldreng for hans jordstede med de stor kloker, bleff lagt i Kirken
pening 6 daller
Den 23 Dito lod Engell Winters begraue edt barin for jordstede oc de smaa kloker
pening 1½ daller
Samme dag lod Anders Sarantt (?) begrauffe edt barin for jordsteden
pening 3 mk d
Same dag lod Kort Kleinsmed begraffue en fattig barin for jordsteden
pening 3 mk d
 
Same dag lod Hans Finne begraffue 2 smaa börin for deris jordstede
pening 1 daller
Samme dag lod Olle Henings oc Jacob Pomer begraffue en fattig dreng for hans begraffuelsse oc de smaa kloker
pening 1 daller
Same dag bleff en fattig mand wed naffn Rubertt begraffuen paa de armiss sted
gaff 0
Latteris
pening 16 daller ½ mk d
Den 24 Julij lod Marten Seiermager begraffue sin hustru for jordsteden och de smaa kloker
pening 1 daller
Samme dag lod Rassmuss Wiss edt barin begraffue, for jordsteden
pening 1½ mk d
Den 25 Jullj bleff Jacob Dauidtssen begraffue i Kirken for hans jordsted med de store kloker
Pening 12 daller
Same dag bleff Olle Norbys begraffuen paa de fatigs plads for hans jordsted
Pening 2 mk d
Samme dag bleff Hans Bekiering begraffuen for hans jordsted oc de smaa kloker
Pening 1 daller
Same dag lod Rassmus Wiss begraffue edt lidet barin for jordsteden
1 mk d
Samme dag bleff Jürgen Ibssens barin begraffuen for jordsteden
3 mk d
Den 26 Julj lod Niels Madzen begraffue en vng dreng for hans jordsted med de smaa kloker
Pening 1 daller
Samme dag bleff Trud Bentzens vnge stedater begraffuen for hindis jordstede oc de smaa kloker
Pening ½ dall:r
Den 27 dito bleff Hanss Olssens sön begraffuen war en scholdreng for hans jordsted med de stor kloker
4½ daller
Lateris
Pening 21 ½ daller 1½ mk d
Den 27 jullj lod Theus Brok begraffue sin hustru i Capellen for hendis jordsted oc de stor kloker
Pening 9 daller
Sammed ag lod Clauss Thönbinder begraue Anne Budis barin for jordsteden
1 mk d
Samme dag lod Nielss Madzen begraffue sidt barin i Kirken for jordsteden oc de stor kloker
Pening 8 daller
Samme dag lod Marine Brumss edt barin begraffue for jordstdeden oc de smaa kloker
Pening 3 mk d
Samme dag lod Madz Fischer begraffue edtt lidet barin for jordsteden
Pening 3 mk d
Samme dag lod Tomis Martenssen begraffue en liden scholdreng
gaff 0
Samme dag lod Clauss Olssen edt barin begraffue for jordsteden wnder Linden med de stor kloker
3½ daller
Samme dag lod Andriss Giu(n)g en pige begraffue for hendis jordstede och de smaa kloker
Pening 1 daller
Den 29 Julj loed Karnelluss Haken, edt barin begraffue for jordsteden och de smaa kloker
Pening 2mk d
Semma dag bleff Suensche Oluffs daters barin begraffuen paa de armis plads
gaff 0
Lateris
Pening 24½ daller
Samme dag lod Tomis Ryds begraffue edt lidet barin for jordstedet
(utelämnat)
Samme dag lod Söffren Söskmaker begraffue edt barin for jordsteden vnder Klinten
Pening 1 mk d
Same dag lod Nielss Mull: begraffue edt barin for jordsteden
1½ mk d
Den 31 Jullj lod Hans Brun negraffue en scholldreng
gaff 0
Samme dag lod Jörgen Bönsou begraffue sin dater, for hindis jordstede i (utelämnat) oc de smaa kloker
Pening 3 daller
Samme dag bleff Barbra Dauids begraffuen i Kirken for jordsteden oc de store kloker
Pening 12 daller
Den 31 Jullij lod Nielss Christofferssen begraffue sin hustru for hindis joirdstede paa den Norderside med de smaa kloker
Pening 1 daller
Samme dag lod Carsten Hoffmand begraffue sin dater for hindis jordsted
Pening 2 mk d
Samme dag lod Anne Harmandz begraffue sin dater, for hindis jordstede oc de smaa kloker
Pening 1 daller
Den 1 Augustj lod Her Hanss i Wall begraffue sin steffsön Gustavus Simensen for hans jordstede med de sto(r) kloker
5 daller
Lateris
Pening 23½ daller
Same dag lod Clauss Thöndbinder begraffue sin thienistpige for hendis jordstede med de stor kloker paa Kieregorden
Pening 6 dall:r
Same dag lod Christoffer Thernou sin barin begraffue for jordstede oc de smaa kloker
Pening 3 mk d
Samme dag lod Peder Landrider sin barin begraffue for jordsteden oc de smaa kloker
Pening 3 mk d
Samme dag bleff Hans Davidtssen begraffuen for hans jordsted paa Kierch:rd medt de store kloker vden stien
Pening 5 daller
Same dag aff Sacarias Tömermand for idt lidett barins jordstede m(ed) de smaa kloker
Pening 1 daller
Den 2 Augustij lod Marten Seiermaker sitt lidett barin begraffue for jordsteden
Pening 1½ mk d
Samme dag lod Carsten Ho__mand(?) edt barin begraffue for jordsteden
Pening 2 mk d
Samme dag lod Dauidt Hinrichssen Schadt sin dater begraffue for hendis jordsted med de smaa kloker
Pening 2½ daller
Samme dag bleff en fattig mands barin wed naffn Rubertt begraffuen paa de armis plads
gaff 0
Lateris
Pening 16½ daller 1½ mk d
Samme dag lod Morten Görlou sit barin begraffue for jordsteden oc de smaa kloker
Pening 3 mk d
Samme daff (sic) aff Anne Hemands for hendis daters jordstede med de smaa kloker
Pening 1 daller
Den 3 Augustj lod Frerichs Rassmus begraffue idt lidett barin paa den Norderside for jordesteden och de smaa kloker
Den same dag aff Marckuss Fyrhas for hans söns jordstede med de smaa kloker
Pening 1 daller
Den same dag aff Dinnis Dinissen for hans daters jordstede med de smaa kloker
Pening 1½ daller
Samme dag lod Markus Wilkees edt barin begraffue for jordsteden och de smaa kloker
pening 2½ mk d
Den 4 Augustij bleff Tomis Kords hsutru begraffuen for jordstede oc de stor kloker
Pening 3½ daller
Same dag lod Rassmus Frerichssen begraffue sine 2 börin for jordsteden och de smaa kloker
Pening 1 daller 1 mk d
Same dag bleff Gangwed, en arbeidskarlls barin begraffuen for jordsteden
Pening 3 mk d
Same dag for Thrud Smeds barin begraffuen for jordsteden
Pening ½ daller
Lateris
Pening 11 daller 1½ mk d
Same dag bleff Christoffer Ternous barin begraffuen for jordsteden oc de smaa kloker
pening 1 daller
Samme dag lod Thomis Kortssen begraffue sin barin for jordsteden oc de smam kloker
pening 1 daller
Samme dag bleff Per Badstouis barin begraffuen wor en skolldreng
gaff 0
Den 5 dito lod Marin Bremss begraffue en fatige tienistepige paa den Norder side for jordsteden
pening 1½ mk d
Samem dag lod Mads Strelou begraffue sin thienistdreng for hans jordstede oc de smaa kloker
pening 1½ daller
Samem dag lod Hans Bodtker en Soldat sin barin begraffue, for jordsteden oc de smaa kloker
pening 2 mk d
Samme dag lod Hanss Weffuer begraffue sin söster for hendis jordstede
pening 1½ daller
Samme dag lod Per Jenssen for hans söns begraffuelsse med e smaa kloker
pening 2 mk d
Den 6 dito bleff Clauss Olssens begraffuen i Kirken for hans jordstede oc de store kloker
pening 7 daller
Samme dag for Laurids Olssens barins jordsted med de smaa kloker
pening 1 daller
Lateris
pening 14 daller 1½ mk d
Den 6 dito lod Jörgen Schonbeck begraffue sin barin for jordsteden
pening 1½ daller
Samme dag lod Christen Smed begraffue sin sön war en scholdreng
gaff 0
Samme dag for Anders Bundis barins jordsted m(ed) de smaa kloker
pening 2½ mk d
Den 7 Augustj aff Frerich Möller for hans barins jordstede med de smaa kloker
pening 1 daller
Samme dag aff Michell Krafft for hans barins jordsted med de smaa kloker
pening 3 mk d
Samme dag aff Guris Mickelssen for hans barins jordsted
pening 1½ mk d
Samme dag aff Botell Mosarffue for hans barins jordstede med de smaa kloker
pening 1½ mk d
Same dag lod Bastian Skaell en soldatts 2 börin begraffue for deris jordstede oc de smaa kloker
pening 1½ daller
Den 8 dito aff Jörgen Hanssen for hans sösters begraffuelsse och jordstede
pening 2½ daller
Same dag aff Clauss Thönbinder for hans thienistdrengs jordstede, med de smaa kloker
pening 1 daller
Samme dag aff Chresten Smed for hans daters jordstede
pening 1½ daller
Lateris
pening 11 daller ½ mk d
Samme dag aff Markus Wilkens for hans daters jordsted
pening 2½ mk d
Den 9 dito lod Henrich Adamssen begraffue sin sön war en skolldreng
gaff 0
Same dag aff Lemike (?) Mourids for hans barins jordsted
pening 2 mk d
Samme dag aff Iffuer Anderssen for hans barins jordsted med de smaa kloker
2 mk d
Samme dag bleff Christoffer Thernou begraffuen for hans jordstede med de smaa kloker
pening 2½ daller
Samme dag aff Arentt Fellerman for hans söns begraffuelse, och jordstede med de stor kloker
pening 4 dall:r
Den 10 Augustj aff Per Madsen for hans barins begraffuelse, och jordstede med de smaa kloker
Samme dag lod Henrich Van Köllen begraffue sine 2 börin, den eine war en scholldreng
gaff 0
Den anden war en liden pige for hendis jordstede och de stor kloker
pening 3 daller
Same dag lod Per Jörgenssen begraffue Andriss Giöng (?) en  kleinsmed, och hans Brud for deris jordstede i en graff oc for de smaa kloker
pening 2 daller
Lateris
pening 14 ½ daller ½ mk
Same dag bleff Markus Wilkens begraffuen paa de armis plads
gaff 0
Same dag aff Harmand Koberslars, for hans barins begraffuelse paa den Norder side
pening 1 mk 4 s d
Samme dag aff Hans Bentzen for hans barins jordstede
pening 2 mk d
Samme dag lod Hans Bödtker soldat sin barin bagraffue for jordsteden
2 mk d