1653-1654

1653-1654

Opböring af begraffuelser som efterfölger

1653
Den 7 Maij Anne Barne moder begraffuen, paa Kirchegaarden, med de store klocker
gaff 4 dlr 2 mk
14 dito Jens Kniffueschmits minste barn begraffuen, paa Kirkchegaarden, med de store klocker
gaff 3 dlr 2 mk
29 dito Dinnis Klenschmits moder begraffuen, paa Kierchegaarden, med de store klocker
gaff 2 dlr
21 dito Anders Bosmand paa Torffuitt hans barns begraffuen, med de smaa klocher
gaff 2 mk
25 dito Söffren Möller i Kopbersvig hans hustru begraffuen, paa Kierchegaarden, med de store klocher
gaff 5 dlr
31 dito Lang Gretis dotters barn, begraff: paa de fattigis plats
gaff 1 mk
Den 8 Junij Jacob Munchs hustrues moder begraff: paa Kierchegaard: med de store klocher
gaff 4 dlr 4 mk
Den 15 Julij Jörgen Bomgaardes steeffader begraff: paa Kirchegaard: med de store klocher
gaff 6 dlr
Summa Lateris
26 dlr 1 mk d
Den 19 Julij Margaretha Lyths moder begraff: paa Kirchegaard: med de smaa klocher
gaff 4 dlr
30 dito Jacob Kyssings steffsön begraff: paa Kirchegaard: med de smaa klocher
gaff 1 dlr 2 mk
Den 25 Septembris Hans Edle och wellbohrne Herre Axell Sparris Sahl: frue, forsett i Kirchen och for ringning
gaff 0
Dito Erich Christensöns minste barn begraff: paa Kirchegaard: med de store klocher
gaff 3 dlr
Och bekom en ligsteen for
2 dlr
Diro Nicolaus Skreder begraff: paa Kirchegaard: med de store klocher
gaff 4 dlr 2 mk
29 dito lodt Hans Marchsön sin styrmand begraff: med de store klocher
gaff 4 dlr 2 mk
Den 1 Octobris Peer Anderssöns hustrues moders lig begraff: paa Kirchegaard: med de store klocher
gaff 5 dlr
4 dito Herr Praesidentens thiener begraff: paa Kirchegaard: med de store klocher
gaff 4 dlr 1 mk
Den 10 Nouembris Dorothea Bryssows (?)(B˙nsow/Lotte Jensen) begraff: i Kirchen med de store klocher
gaff 15 dlr
Summa Lateris
43 dlr 3 mk d
11 Noumb: Sille Weffuers barn begraff: paa Kirchegaard: med de smaa klocher
gaff 3 mk
20 dito Johan Kather (?) begraffuen i Kirchen med de store klocher
gaff 22 dlr 2 mk
23 dito Jörgen Scmiterlows minste barns(Arendt/Lotte Jensen) begraff: med de store klocher
gaff 3 dlr
26 dito Anders Olluffsön Skreders barn begraff: med de smaa klocher
gaff 3 mk
Den 10 December halte Maren Eliaesdatters barn begraff: paa den Syndre side, imod Kleppen(?) paa öde plats
gaff 1mk
Dito S: Christoffer Suenskis hustrues lig begraff: paa Kirchegaard: med den store kloche
18 dito Hans Baltzersön Schants barn begraff: paa kirchegaard: paa Syndre siden, imod skolen, med de store klocher,och med den steen paa,
gaff tillsammen 7 dlr
19 dito Knippel Annes (?) barn begraff: paa de fattigis plass, paa Nordersiden
gaff 1 mk
Summa Lateris
39 dlr
Den 20 xbris Dettluff Lybbecks barn begraff: paa Kirchegaard: vesten for Kirchen, imod skoledören, med de store klocher, och 1 time rin(g)ning
gaff 3 dlr
30 dito Lauritz Jacobsöns lidet barn begraff: paa de fattigis plass
gaff 1 mk
Upp till 1653
Anno 1654
Den 13 Januarij Niells Hoppenack begraff: paa Kirchegaard: paa den syndre side med de smaa klocher
gaff 2 dlr
20 dito Rassmus Holstes hustru begraffuen, paa Kirchegaard: paa den syndre side, m ed de store klocher, och 2 korteer rin(g)ning
gaff 4 dlr 2 mk
Dito Adam Jörgensön söns lig begraff: paa Kirchegaard: paa syndre siden med den store kloche, och 2 quorteer Rinning (?) och efftersom drengen hauffer gaett i den Latinische skole 6 aar haffuer hand jorden och de smaa klocher frij mens gaff for den store klocher
3 mk
23 dito Lauritz Hemmings söns lig begraff: paa Kirchegaard: med de smaa klocher
gaff 1 dlr 2 mk
Dito Jörgen Hansens minste barn (en flicka/Lotte Jensen) begraff: synder for Kirch: med de smaa klocher
gaff 1 dlr
Den 24 Januarij Hans Wises barn begraff: westen for Kirchen, med de smaa klocher, och 1 korteer rinning
gaff 2 mk
27 dito Olluff Suensöns barn begraff: paa den syndre side med de smaa klocher
gaff 3mk
18 Cortt Gabrielsöns dreng begraff: paa de fattigis plass 1 korteer rinning med de smaa klocher
gaff 3mk
dito Lauritz Bastues hustru begraff: paa syndre siden for Kirchen, med de store klocher och 2 korteer rinning, med de store klocher
gaff 4 dlr 2 mk
dito Christen Smids lig begraff: paa de fattigis plass
gaff 1 mk
Den 2 Februarij Thomas Godske begraff: synden for Kirchen med de store klocher, och 2 korteer rinning
gaff 3 dlr 2 mk
4 dito Henrich Spech begraff: synden for Kirchen, med de store klocher, och 3 korteer rinning och bekom en steen paa sin graff
gaff 8 dalr
Summa Lateris
18 dlr 18 mk
Den 4 Febr: Johan Khramers barn begraff: i capellet med de store klocher, och 2 korteer rinning
gaff 4 dlr 2 mk
4 dito Clauss Fickis barn begraffuen i Capellet med de store klocher
gaff 10 dlr
5 dito wnge Niells Matzön begraffuen i Capellet med de store klocher
gaff 10 dlr
5 dito Chrsistian Kollmeijers barn begraff: synden (?) for Kirchen och i samme gang med S: Nielss Matzön begraffuen
gaff 3 dlr
5 dito Peer Davidsöns barn som war det minste begraff: synden for Kirchen, med stor klochen och 2 korteer rinning,
gaff 1 dlr 2 mk
5 dito Salomon Töndebinder begraff: westen for Kirchen, med de store klocher och 2 korteer rinning
gaff 3 dlr 2 mk
5 dito G: (?) Hans Wijse begraff: westen for Kirchen med de smaaklocher
gaff 1 dlr
6 dito Thomas Bogards hustru begraff: paa den syndre side med de smaa klocher
gaff 1 dlr
Summa Lateris
25 dlr 2 mk
8 Febr: Rassmus Hoffmands störste sön begraff: vesten for Kirchen gick i Latinische skolen, haffde jorden och de smaa klocher frij mens gaff for den store klochen, och 3 korteer rinning
gaff 1 dlr 2 mk
10 dito Peer Barckis hustrues syster begraff: paa de fattigis plass med de smaa kloch
gaff 1 mk
10 dito Niellss Schomaker paa Klinten begraff: vesten for Kirchen med de smaa kloch: och 2 korteer rinning
gaff 1 dlr
11 dito Hans Andersön Skomager paa Klinten hans hustru begraff: synden for Kirchen, medd estore kloche, och 2 korteer rinning
gaff 3 dlr 2 mk
12 dito Sahl: Melcher Broders sön begraff: synd: for Kirchen medd en store kloche och 3 korteer rinning
gaff 3 dlr 2 mk
14 dito Söffren Munkeboes hustru begraff: vesten for Kirchen, med dn store kloche, och 2 korteer rinning
gaff 4 dlr
Summa Lateris
14 dlr 2 mk d
18 dito Hans Didrichsön med sin hustru i en graff begraffuen, paa syndresiden, oppe imod klippen, med desmaa kloch
gaff 3 mk
24 dito Paull Warch (?) Byskytter barn begraff: paa synder side, imod klippen, med de smaa klocher
25 dito Thies Möller, wden Österportt, hanss hustru begraff: norden for Kirchen, imod Kalchhussit med de smaa kloche:
gaff 2 mk
25 dito Schwenske Moens begraff: paa de fattigis plass, med de smaa kloch
gaff 2 mk
25 dito Kathrin Meinersdatter begraff: vesten for Kirchen, wnder deris egen steen, med de store klocher,och 2 korteer rinning
gaff 3 dlr 2 mk
Den 1 Martij Matthias Broch begraff: paa den syndre side Kirchen och fick en gammel steen paa graffuen, med den store kloche, och 2 korteer rinning
gaff 6 dlr
Summa Lateris
12 dlr 2 mk d
1 Martij Thomas Bogards moder begraff: paa synder side Kirchen, med de smaa klocher och 2 korteer rinning
gaff 1 dlr 2 mk
5 dito Lauritz Matzöns Raadmans barn begraff: wnder hans egen steen, i Kirchen, med storklochen. och 2 korteer rinning
gaff 4 dlr
7 dito Lauritz Tromlsagers hustrus moder begraff: vesten for Kirchen imod Kalchhusset, med de smaa kloch: och 2 korteer rinning
gaff 1 dlr 2mk
8 dito Schersiantt Suen Johanssen wnder Arteloriet, hans barn begraff: ved Brudedörren, med denstor ekloche och 2 korteer rinning
gaff 3 dlr
11 dito Sahl: Matthias Brochs liden tienistdreng begraff: paa de fattigis palss, med de smaa kloch
gaff 1 mk 8 sh
12 dito Peer Joenssen Tömmermand begraff: paa de fattigis plass, med de smaa kloch:
gaff 2 mk
16 dito Olluff Meinertt begraff: paa de fattigis jord, med de smaa kloch
gaff 2 mk
Summa Lateris
11 dlr 1 mk 8 sh
Den 16 Martij Jacob Store Hessnis thienistdreng begraff: paa de fattigis sted, med de smaa klocher
gaff 2 mk
23 dito Knutt Glassmester begraff: paa syndre siden, imod den Scholen, med storklochen, och 2 korteer rinning
gaff 3 dlr
Dito Berentt Hanssöns barn begraff: i Capellet, wnder deris egen steen, med den store kloch: och 2 korteer rinning
gaff 4 dlr
24 dito H: Bertells liden sön begraff: i Kirch: i Nordergangen och 2 korteer rinning, och siaelrinning 1 korteer,
gaff tillsammans 5 dlr 1 mk
25 dito Cortt Dirichsön den halte begraff: lig for bruddörren, med de stor ekloche, och 3 korteer rinning, och en steen paa graffuen bleff gifuen
gaff 9 dlr
17 dito Sissell Sahl: H: Jenssis begraffuen wdj Kirchen, i nordergangen, med en steen paa graffuen, med den store kloche och en time rinning
gaff 15 dlr
30 dito Henrich Bochbinders sön begraffuen, sönder for Kirchen, wnder deris egen steen, med den store kloche, och 2 korteer rinning
gaff 3 dlr
Summa Lateris
39 dlr 3 mk d
31 dito Kortt Dirichsöns hustru begraff: for bruddörren, hos hendis sahl: mand med den store kloch: och 3 korteer rinning
gaff 5 dlr
dito Michell Smidts sön begraff: lig vesten for Kirchen, med de smaa kloch: var en skoledreng
gaff 0
dito Karin Bysuens begraff: paa de fattigis plass, med de msa kloch:
gaff 1 mk 4 sh
Den 2 Aprilis Dinnis Dinnesön begraff: paa vestersiden aff Kirchen, och fick en steen paa grauffen,med de store klocher och 2 korteer rinning
gaff 6 dlr
6 dito Michell Smitts hustru begraff: vesten for Kirchen, med den stor ekloche, och 2 korteer rinning wnder hans egen steen
gaff 4 dlr
8 dito Berttell Mortensön Tömmermands lidet barn begraff: vesten for Kirchen, med de smaa klocher
gaff 2 mk
11 dito Harmen Dettens (?) dreng begraff:paa vestersiden Kirchen, imod de fattigis plass, med de smaa klocher
gaff 2 mk
Summa Lateris
16 dlr 1 mk 4 sh
13 dito Jacob Olluffsön Suderby, som faltt neder aff Kirchespiret, bleff begraffuen for brudedören
gaff 0
Ditro Henrich Skersiantt wnder Alltolleriet, hans hustru begraff: imod Brudedören, med de smaa klocher, och siaelerinning
gaff 2 dlr
15 dito Moens Suenskis norderpaa, hans barn bagraff: imod de fattigis plass, med de smaa kloch:
gaff 1mk 8 sh
16 dito Jacob Skoning begraff: synden for Kirchen, wnder hans egen steen, med de store kloch: och 2 korteer rinning
gaff 4 dlr
18 dito Thomas Bornholm begraff: vesten for Kirchen, med de smaa kloch:
gaff 3 mk
19 dito Olluff Suenske paa Synderklintt, hans hustru begraff: synden for Kirchen,lige imod Brudedören, med de smaa kloch:
gaff 1 dlr 1 mk
21 dito Olluff Claussens lidet bern begraff: vesten for Kirchen, med de store kloche
gaff 3 dlr
23 dito Giöres Tömmermands hustru begraff: oaa nordersiden, imod de fattigis plass, med de smaa klocher
gaff 3mk
Summa Lateris
12 dlr 8 sh
Ende paa begraffuelse wdi dette aar
Summa huad som klockerner haffuer fortientt wdi dette aar Er
Penninge 271 dlr 3 mk 4 sh
Oppböring for lig eller barklae haffuer fortientt wdi dette aar
1653:
Den 15 Julij aff Jörgen Bomgards steff fader, for ligklaedit
giffuen 1 mk 8 sh
19 dito aff Margareta Lyths moder, for Kirchens ligklaedit
giffuen 1 mk 8 sh
den 25 Septembris aff welborne Herr Gunerneur for hanss sahl: frue for Kierchens ligklaedit
giffuen 1 dlr
den 20 Novemb: for Johan Kahters Kierckens ligklaedit
giffuen 1 dlr
1653:
Den 15 Martij aff Jörgen Joensöns barn for Kirchen klaedit
giffuen 1 mk 8 sh
den 27 dito aff Berentt Hansöns barn, for Kirckens ligklaedit
giffuen 1 mk 8 sh
den 31 dito aff Halte Korths hustru Sissel for Kierckens klaedit
giffuen 1 mk 8 sh
den 22 April aff H: Jensis i Hangwar lantt Kierckens ligklaedit
giffuen 2 mk
Item aff Christoffer Sembsmagers hustru for Kierckens ligklaedit
giffuen 1 mk 8 sh
Er summa
2 dlr 3 mk d
Opböring for Kimmen och Ringen
1653
den 24 Augusti aff Effuert Westfaall, for kimmen och ringen
1 dlr
den 27 November aff Jocum Busk, for kimmen och ringen
1 dlr
4 Decemb:r aff Bertell Wintapper, Gaml: Marckus Schröders tiener, for kimmen och ringen (Han gifte sig med Ifwerssens dotter/Lotte Jensen)
gaff 1 dlr
1654
den 19 Febr: aff H: Henrich Hansön, Bispens Cappelan, for kimmen och ringen, och Brudesaede intet giffuen, formener sig frij att vare
0
Summa för kimmen och ringen er
3 dlr 2 mk