Domboken 1660 Visby

Domboken 1660 Visby

 
Kom för rätten Daûid Riper, gifwandes tillkänna, sigh hafwa
satt sin sohn Anders Daûidsson hoos mr Söfrin Böker, att lära Tunnbindare handtwärket, beklagades huru slemma folk haf
wer förfördt honom, såsom Snappematz hustru och bägge hännes
döttrar näml. Gertrûdh och Trina, hwilka hafwa lockat honom
och Dirich Thomasson att skola kort och dricka hoos sigh medh en wärfware, då hafwa de sagdt till dem, tager i mer Pennin
gar, så skall här Spenderas öhl, wyn och Spelemän  heela natten.
Samma afthon woro och Rådman Hans Marcûssons sohn Marcûs
och Jacob Dirichsson Swart der, men enär dydt kom bûdh efther
dem, gömbde de dem bort i en krook.
Anders Daûidsson inkallades, och tillfrågades, hward han hade
att beställa i Snappematz huus sin mästare owitterligen?
Att der war en Ryttare, som wille wärfwa honom, ty kommo hororna och wille hafwa honom dyt.
Gartrûd Snappematz inkallades och tillfrågades, om hon hade spelat kort med Dirich Thomasson om ett paar skoo, och ett natteläger? hwar till hon intett nekade.
Emedan hon, hännes moder och syster äro offta för tiûfwer˙ och roffery, skola de samptligen till en annan Rådstûgûdagh blifwa upkallade och wederbörligen afstraffade.