Domböckerna berättar

Domböckerna berättar

 
Domboken Urtima ting AIC:1
  
1739 6/4 Nr 31
Tummelbos i Levide
Efter aflidne Ingemund Andersson emellan dess änka Catharina Larsdotter som 2ne gånger varit gift och med förste mannen Marcus Danielsson aflat 2ne barn.
Sonen Daniel Marcusson gift hemma
Dottern Catharina Marcusdotter gift med wactkarlen i Visby Hendrich Hendrichsson.
Med Ingemund 4 barn.
Anders Ingemundsson gift med Margareta Jacobsdotter
Magdalena Ingemundsdotter, förmyndare Jacob Johansson Burge
Marcus Ingemundsson 21 år
Paul Ingemundsson, dess förmyndare brodern.
  
1740 Nr 28
Skiftesbrev
Gardrungs i Stenkumla
Aflidne grundägaren Lars Olofsson, hustru Anna Olofsdotter och deras 4 barn.
Äldsta sonen Olof (nu död) dess omyndiga dotter Brita (dess förmyndare fästmannen Olof Andersson Snäckarve)
Jacob hemmagift
Beata gift med Olof Snäckarve
Margareta gift med Christopher Kviungs
  
1740 Nr 27
Skiftesbrev
Mickels i Hablingbo
Aflidne Jacob Pehrsson efter dess efterlåtna änka Gertrud Larsdotter och deras 4 barn.
Butvid Jacobsdotter gift med Anders Jacobsson Koparve
Lars Jacobsson 22 år hemma
Pehr Jacobsson 19 år, dess förmyndare Jacob Pehrsson Stenstugu
Nils Jacobsson, dess förmyndare brodern Lars.
  
1739 Nr 25
Rofinds i Vamlingbo
Brodern Lars Zachrisson med sin syster Cecilia Zachrisdotter och hennes man Olof Mårtensson Lingvide.
Fadern Zacharias Bothelsson.
  
1739 Nr 241/4
af Jacobs …..? af Ajvide i Eksta
För Olof Andersson
  
1739 Nr 23
Uppbud 2 gången1/4 Bonsarve i Vamlingbo
För Hans Nilsson
  
1739 Nr 22
Rannarve i Öja efter aflidna Valborg Larsdotter, emellan enklingen och fadern Olof Jacobsson och dess 2 ne barn. 
Dottern Margareta och sonen Hans (gift med Burvid Håkansdotter nu död) aflade son Olof 11 veckor.
  
1740 Nr 21
Uppbud 1 gången1/2 Norrgårde, 1/4 Sutarve i Hamra1/4 Norrgårde, 1/8 Sutarve för Hans Marcusson
1/4 Norrgårde, 1/8 Sutarve för brodern Mårten Marcusson 
  
1740 Nr 20
Uppbud 3 gångenBomunds i Burgen i När
Jacob Gabrielsson Lindbohm
  
1740 Nr 19   
Uppbud 1 gången Kyrkoherden i Garde Hr Lars Barthold Gardell och bonden Olof Pehrsson Krokstäde i Tofta den 2/3 innevarande åhr upprättat kiöpecontract insinuerades. Hwarendelst den förre till den sednare såldt, allt honom i Hejde ting och Fröjel socken beläget samt ifrån cronan ådragit tillhörig skattehemmet Bosarve.
  
1740 Nr 18
Insinuerade nu af Jacob Ajsarve i Levide här idag uppsatta och underskrefvet testamentskrift hwarest han till sin son Timan Jacobsson des hustru och barn
  
1740 Nr 17
En af Olof Mårtensson Sollmunds 3/10 1740 författad skrift insinuerades hwar medelst han till sin swåger Thomas Mårtensson thersammanstädes updrager den andehl honom, efter des moders död kan tillfaller uthi 1/4 del af Sollmunds hemman
  
1740 Nr 16
Uppbud 2 gången1/4 del af Lukase i Hablingbo
För Olof Larsson 
  
1740 Nr 15
Uppbud 2 gången1/4 den af Österlings i Stånga
För Lars Mattsson
  
1740 Nr 14
Uppteckning1/3 del af Binge i Alva
Efter aflidne mannen Hans Pehrsson
Emellan enkian och moderen Catharina Clasdotter och 
ende sonen Pehr Hansson
  
1739 Nr 13
Uppteckning1/2 del af Huglaps i Silte
Fadren Lars Båtelsson och modren Anna Persdotter 
emedan de är lefvande
5 st döttrar
Den äldsta Brita med sin man Paul Paulsson
  
1739 Nr 12
Uppbud 1 gången1/4 del af Salmunds
Nils Jacobsson Salmunds säljer till Olof Olofsson Båtels i Mästerby
  
1739 Nr 11
Uppbud 3 gången1/3 del af Grymlings i Eksta
Lars Larsson och dess hustru Christina Båtelsdotter
  
1739 Nr 10
Uppbud 1 gången1/3 del af Öfwede i Eskelhem
Hans Pehrsson
  
1739 Nr 9
Uppbud 3 gången1/4 del af Wallby i Hogrän
Rasmus Rasmusson
 Dombok AIA:….
Anno 1663 dhen 9 och 10 febrüari.
 
  

Nr 5. 
Framhadhes Karin Larsdotter ogifft üthi Etelem och Gardhe tingh hwilken bekändhe sigh waea läghrat aff Lars Salands i Linde socken ogifft. Begge bekänna s˙ndhen, och eij wilja ächta hwarandhra. Altså resolverade rätten att lars skall böta – 10 Dr, effter thet 3 cap: Gifft:m:b:ll, och Karin 5 Dr effter landsens sewano och begge stånda üppenbara skrifft, och wari begge ….. (oläs.) ornadt om barnet effter lagh. Löffte för honom nembdhemannen Maats Skote, för henne Mårten Bjerb˙.
  
Nr 11. 
Samma dag angaff befalhningsmannen Wtt Per Larsson att Dynes Nores son som ähr Båtsman och bortrömed haffwer lägrat en kona üthi Stenstügü i Börke soken som ähr dödh och barnet leffwer, och barnet ähr nü hoos Lyffsüngs som ähr oförmöghen man, och eij ähr så när slekt som Dynes d˙ Lyffsüngs haffwer modhren s˙ster till hüstrü och Dynes Nors ähr farfadhren och haffwer sin ….. (oläs.) modhren innan. Altså begerer Lyffsüngs att Dynes måtte barnet till sigh tagha. Altså resolverade rätten att Dynes Nors skall dhet barn till sigh tagha, och dhet  något finnes effter modhern så skall barnet haffwa.
  
Wisby den 25 Febr. Anno 1691
Edla och höglärde Hr Häradshöfding hög herre ….ladh detta recommenderas dhenna breefhafvande, Konan Maria Johansdotter, belägrad af en som warest predieptor på Kylley i Hellvig sochen, Simon Strelou, och hafvandes hwart för 2 åhr sedhan födt barn, intet sielf sökt eller blifwen fordrad till forum competens att fåå sin domb, att hon nü måtte få dhen samma, och effter dher på fölliande kyrkioplicht, på wederlig art, kommer till Guds församblings gemenskap, dhen och han så förspörias öfwergifwit här i Wisby, hwarest hon har sin tienst att hon i detta sitt tillståndh hwart alldrig gått i kyrkian att höra Guds ordh, flera ordh iag intet behöfwer eller näns dhenna gången endraga för en så n˙tä..ande, och tillyka nü det iag wart, Högst hindrad domare. ..
År dheres styr…. nü och alltyd Hr Häradshöfdingens ämbetskrafter med sin högmodige … anda. Och Jag förblifwer ……Edle och höglärde  Hr  Häradshöfdingen
Tienstwillige tienare Petrüs Stiernman
Renoverade Domböcker.
 Här har jag samlat personer som figurerar i de renoverade domböckerna.
Christen Split.
Uppbud 3dje gången på Stave gård i Barlingbo.Norratredingen År 1658
┌ Jöns lilla Vikers i Lärbro.  [† Salig]
└ Sonen Hans Jönsson.
    └ Sonen Hans förmyndare var Hr Didlo i Lärbro.Nordertredingen År 1657
┌ Per Stenstugård i Ekeby.
└ Hustru Barbro.Nordertredingen År 1657
┌ Lars Larsson Sigdes i Rone.
└ Måg Clas Classon Sigdes i Rone.Sudertredingen År 1655
Nors i Fleringe 2/3.
Ny ägare: Rasmus Jacobsson.Förre ägaren: Hans Berentsson.
Sonen Bernt Hansson.  Arvingarna ger avkall på gården:
  Olof Angelbos.
  Rasmus Biskop.
  Pedher Nors.Nordertredingen År 1654
Hans Mickelsson ny ägare till Siglajvs i Silte.  Dessa ger avkall på gården Siglajvs i Silte:
  Per Autsarve i Garda.
  Mats Bjärges i Silte.
  Lisbetha Grymlings i Eksta.
  Margaretha Smissarve i Silte.Sudertredingen År 1655
┌ Hr Johan på Fårö (präst)
└ Dotter Christina Johansdotter.
     ├── Lägersmål.
 Sigfrid RasmussonNordertredingen År 1654
┌ Hans Möllebos i Halla
└ Svärfader Nils Smed borgare i VisbyNordertredingen År 1651
Husmannen och fiskaren
┌ Anders Dynesson boendes i Gothem.
└ Hustru Dorothea Olofsdotter.
     ├── Båda dömes döden dö för olovlig beblandelse.
 ┌ Hans Briant. Boendes på Hall fiskeläger.
 └ Hustru Kirstin ChristianssonNordertredingen År 1650
┌┌ Pähr Olofsson Lilla Kyrkebys i Hejnum. [† Salig]  
│├┌ Hustru änkan Maria Detlovsdotter. [Inkommen i gården]
││└ Omgift med Lars Larsson
│├ Son Olof.
│├ Son ?
│├ Son ?
│└ Barnen har förmyndare.
├ Halvbror ?
├ Broder ?  Född vid Stora Kyrkebys i Hejnum. [† Salig]
└ Fader Olof från Stora Kyrkebys i Hejnum.Lilla Kyrkebys gård blev helt avbränd 1670.Nordertredingen År 1682 Sidan 770 Nr 46, Sidan 785 Nr 22
Pål Hansson Larsarve i Roma. [Ogift]
 ├── Lägersmål.
Kirstin Larsdotter Roma.  [Ogift]Nordertredingen År 1650
┌ Pedher Djupbrunn i Hogrän
└ ┌ Svåger Bothel Ollajvs i Viklau
     └ Hustru Kirstin Bängtsdotter
        └ Angående hennes arv efter sin mor och far i gården DjupbrunnsMedeltredingen År 1650
Pedher Boleks i Eskelhem
Hustru Karin HansdotterMedeltredingen År 1650
Rasmus Lilla Björke i Atlingbo.
Rymt från landet. Lämnat hustru och barn.
Rasmus var anklagad för tjuveri.Medeltredingen År 1650
Skolmästaren i Kräklingbo.
Nils Nilsson. [Ogift]
 ├── Lägersmål.
Malena Rasmusdotter i Kräklingbo.  [Ogift]Medeltredingen År 1650
Pedher Rasmusson Hakuse i Sanda.  [En gift man]
 ├── Lägersmål.
Anna Jöransdotter i Sanda. [Änka]
Båda dömes att döden dö.Medeltredingen År 1650
Pedher Kvarne i Eskelhem.
Tjyv som dömes till gren och galge.Medeltredingen År 1650
Pedher Larsson Rangvalds i Tofta.
Tjyv som dömes till gren och galge.Medeltredingen År 1650
Bertel Gannarve i Stenkumla.
Tjyv som dömes till gren och galge.Medeltredingen År 1650
Jacob Larsson Robsarve i Fröjel.
Tjyv som dömes till gren och galge.Medeltredingen År 1650
┌ Pedher Gyle i Ala.
│└ Tjyv som dömes till gren och galge.
├ Far boendes i Lye.
└ Bror Thomas Rotarve i Lye.Medeltredingen År 1650
Husbonden
Hans Pedhersson i När. [En gift man]
 ├── Lägersmål. Båda ska döden dö.
Ursilla Olofsdotter.  [Ogift]
Ursilla kvävde sitt barn och ska efter döden brännas.
Hans var hennes husbonde.Sudertredingen År 1650
Rasmus Ajsarve i Levide.
Tjyv som dömes till gren och galge.Sudertredingen År 1650
Nils Gandarve i Sproge.
Tjyv som dömes till gren och galge.Sudertredingen År 1650
Olof Sibbenarve i Öja.
Svåger Lars.Sudertredingen År 1650
Skolmästare i Burgsvik.
Sören.Sudertredingen År 1650
Anders Jacobsson Tore i Sundre.
Tjyv som dömes till gren och galge.Sudertredingen År 1650
Skolmästare i Eskelhem.
Pedher.Medeltredingen År 1650
Lars Smiss i Sanda.
Dotter Apolonia Larsdotter. [Ung ogift piga i Sanda]
└ Dömes till gren och galge för stöld.Medeltredingen År 1650
Olof Skogs i Vänge.
Dömes till gren och galge för stöld.
Dömdes första gången 1649.Medeltredingen År 1650
Jacob Larsson Snauvalds i Västergarn.
Dömes till gren och galge för tjuveri.Medeltredingen År 1650
Klockare i Eskelhem.
Jacob Thomasson. [En gift man]
 ├── Lägersmål. Jacob ska döden dö.
Malena Rasmusdotter. [Ogift. Tjänade hos prästen i Eskelhem] [Nu död. †]Medeltredingen År 1651
┌ Olof Hallinge i Grötlingbo.
├── Angående deras fader och moders arv i Hallinge gård.
└ Bror Jacob Rovalds i Grötlingbo.Sudertredingen År 1651
Jacob Larsson Rovalds i Grötlingbo.
Dömes till gren och galge för tjuveri.Sudertredingen År 1651
Olof Svie i Alva.
Dömes till gren och galge för tjuveri.Sudertredingen År 1651
Jöns Lasses i Öja.
Dömes till gren och galge för tjuveri.Sudertredingen År 1651
Lars Bottarve i Vamlingbo.
Dömes till gren och galge för tjuveri.Sudertredingen År 1651
┌ Jacob Olsson Magnuse i Väte.
└ Hustru Margareta Larsdotter.
    └ Död † av skador efter ett brutet ben, vilket Peder Örter tillfogade henne.┌ Peder Örter.
│   └ Dömdes till “gifva lif för lif”.
└ Dotter.Medeltredingen År 1651
Klockare i Tofta.
Olof.
Dömes till gren och galge för tjuveri.Medeltredingen År 1651
Borgare i Visby Christian Split
sprang efter Nicolaus Lerman Linhatte i Stenkyrka med ett draget svärd.

Nordertredingen År 1650
Olof Larsson. [är dräng hos prosten i Garda] [Ogift]
    ├── Lägersmål.
Anna Botelsdotter född vid Sutarve i Garda.  [Ogift]Sudertredingen År 1651
┌ Jacob Sigvards i Eskelhem.
├ Hustru Margareta.
└ Dotter Brita.Medeltredingen År 1651
Pedher Björkhage i Dalhem.
Dömes till gren och galge för tjuveri.Medeltredingen År 1651
┌ Jeramia Lilla Ihre i Hellvi.  [† Salig]
└ Änka Kerstin.Nordertredingen År 1651
┌ Pedher Stenstugu i Barlingbo.  [† Salig]
└ Änka Anna.Nordertredingen År 1651
Olof Skogs i Vänge.
Dömes till gren och galge för tjuveri.Medeltredingen År 1651
┌ Jacob Anninge i Hörsne.
└ Hustru.
     └ Morbror Länsman Hans Broe i Halla.Norra häradet År 1696
┌ Thomas Råby i Hejdeby.
└ Hustru född vid Alvne i Vallstena.
     └ Bror Mårten Alvne i Vallstena.Norra häradet År 1696
┌ Mats Jost Stora Hästnäs. [† Salig]
└ Änka Kirstin.Norra häradet År 1696
┌ Olof Kvie i Lojsta.
└ Styvson Jöran Hansson Ammor i Mästerby.Södra häradet År 1695
┌ Hustru [Moder] Karin Djupbrunns i Hogrän.
├ Son Olof Djupbrunns i Hogrän.
└ Son Jacob Djupbrunns i Hogrän.Södra häradet År 1695
Clas Jöransson Rembs i Vamlingbo [15-år] Sjuklig, oförståndig och fattig.Södra häradet År 1695
┌ Bothel Olofsson Allmännings i Sproge.
├ Son Lukas Allmännings i Sproge.
└ Dotter hustrun Kirstin Nystugu i Sanda.Södra häradet År 1695
┌ Thomas Harkvie i Björke.
└ Hustru Kirstin.1646
┌ Mauritz Busarve i Barlingbo.
├── Bråk om arv.
└ Broder Nils Rangvalds i Tofta.1646
┌ Jacob Rasmusson, Tjuls i Eskelhem.
├ Dotter: …………….?, Bosatt vid Tjuls i Eskelhem.
│   └ Gift med: Matts Nilsson, född Alvene i Eskelhem.
├ Son: Olof. Barnlös och sålde gården Tjuls till svågern Mats.
├ Son: Mickel nu död †.
└ Dotter: …………….?, Utlöst ur gården Tjuls.
     └ Gift med: Håkan Jonasson Västgöte.Södra häradet År 1695
┌ Jöns Olsson i Visby. [† Salig]
└ Hustru Sophia.
    └ Upbud på Ihre gård i Elinghem första gången.1646
Pedher Jacobsson Suderbys i Hangvar.
Jon Persson Häftings i Hangvar.
Jöran Hindrichsson Tänngelgårde i Lärbro
Alla tre gifta och de har bedrivit hoor med:
Anna Stefansdotter en ogift kona.
Alla dömda att döden dö.1646